Araudia


Atal honetan Usurbilgo Udalaren Planeamenduko Arau Subsidiarioen Araudia jasotzen da.

Eranskina I. Araudia

 • Arauen aplikaziorako izaera orokorreko xedapenak
 • Lurzoru sailkapena eta erabilerak
 • Lurzoruaren kalifikazioa
 • Hirigintzazko erregimena eta prozedura arauak
 • Eraikuntza eta erabilera ordenantzak
 • Katalogatutako hirigintzazko ondarea babesteko arauak
 • Komunikabide eta ibaiko uharka sistema orokorren babeserako araudia.
 • Itsas-lur jabari publikoa babesteko araudia
 • Eranskinak. Arau osagarriak

Eranskina II. Kultur ondarea

 • Balore arkitektonikoak
 • Balore arkeologikoak

Normativa

En esta sección se recoge la Normativa de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Usurbil.

Anexo I. Normativa

 • Disposiciones de carácter general de aplicación de las normas
 • Clasificación del suelo y usos
 • Calificación del suelo
 • Régimen urbanístico y normas de procedimiento
 • Ordenanzas de edificación y uso
 • Normas de protección del patrimonio urbanístico catalogado
 • Normativa de protección de los sistemas generales de comunicaciones y de cauces fluviales
 • Normativa de protección del dominio público marítimo terrestre
 • Anexos. Normas complementarias

Anexo II. Patrimonio cultural

 • Valores arquitectónicos
 • Valores arqueológicos