Erraustegia Zubietan

Irailaren 5an, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Donostiako Udalbatzarrak erraustegia Zubietan kokatu ahal izateko Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren aldaketaren hasierako onespena publikatu zen. Hilabeteko epea dago herritarrek alegazioak aurkez ditzaten. Hona hemen testu osoa:

“DONOSTIAKO UDALA

Planeamendu eta Gestioko Lege eta Administrazio Zerbitzua.

Hasierako onarpena emana dute Hiria Antolatzeko Plan Orokorra Zubietako gainaldean Gipuzkoako hondakinei energia balioa ateratzeko planta jartzeko aldatzeak eta Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoarekin nahiz Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izenpetzekoa den hitzarmenak.

Hona hemen Udalbatzak 2008ko uztailaren 24an egindako bileran erabakia, zuzenketa bat onartu eta gero:

1. Berrestea, antolamenduko irizpide, helburu eta irtenbide orokorrak, Hiria Antolatzeko Plan Orokorra Zubieta gainean («Artzabaleta NU.10» hirigintza alorrean) Gipuzkoako hondakinei energia balioa ateratzeko planta jartzeko moduan aldatzeko aurrerapenean daudenak (2007ko uztaila), erabaki honen azalpenetan adierazitako iradokizunak eta alegazioak zeintzuk diren esanez.

2. Hasierako onarpena ematea Hiria Antolatzeko Plan Orokorra Zubieta gainean («Artzabaleta NU.10» hirigintza alorrean) Gipuzkoako hondakinei energia balioa ateratzeko planta jartzeko moduan aldatzeari buruzko dokumentuari: 2007ko uztailekoa, Ikaur-ek idatzitakoa.

Behin-behingoz onartu ahal izateko, dokumentu berri bat aurkeztu beharko dute, udal zerbitzu teknikoek emandako txostenetako xedapenak barneratuta eta Ingurumen Sailburuordetzak egindako txostenetakoak sartuta.

3. Espedientea jendaurrean erakustea hilabetean, tramite horretan herritarrek alegazioak aurkeztu ahal izateko.

4. Donostiako Udalak, Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoak eta Foru Aldundiak izenpetu beharreko hirigintza hitzarmena onartzea. Eta ahalmena ematea alkateari nahiz hark izendatutako zinegotziari hitzarmena sinatzeko.

Hala, hilabetean ikusgai jarrita egongo da orain espedientea Udalaren Hirigintza Zuzendaritzan, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, alegazioak egiteko bidea izan dadin.”

Incineradora en Zubieta

En el Boletin de Gipuzkoa del 5 de septiembre se publicó la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la implantación en Zubieta de la incineradora. Se abre un plazo de un mes para que se presenten alegaciones. A continuación el texto completo del acuerdo:

“AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento y Gestión.

Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la implantación en la zona alta de Zubieta de la planta de valorizacion energética de residuos en Gipuzkoa y del convenio urbanistico a suscribir con el Consorcio de Resiudos de Gipuzkoa y la Diputacion Foral.

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 24 de julio de 2008, adoptó -con una enmienda- los siguientes acuerdos:

1. Confirmar los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento contenidos en el Avance de la Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la implantación en la zona alta de Zubieta –Area de Intervención Urbanística «NU.10 Arzabaleta»- de la planta de valorización energética de residuos de Gipuzkoa de julio de 2007, informando las sugerencias y alegaciones formuladas en el sentido señalado en la parte expositiva del presente acuerdo.

2. Aprobar con carácter inicial el documento de Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la implantación en la zona alta de Zubieta –Area de Intervención Urbanística «NU.10 Arzabaleta»- de la planta e valorización energética de residuos de Gipuzkoa de fecha julio de 2007, redactado por Ikaur.

Con anterioridad a la aprobación provisional se deberá presentar un nuevo texto del documento en el que se incorporen las determinaciones contenidas en los informes emitidos por los servicios técnicos municipales y por la Viceconsejería de Medio Ambiente.

3. Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a efectos de formulación de alegaciones.

4. Aprobar el Convenio Urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y la Diputación Foral y facultar al Alcalde o Concejal en quien delegue para su suscripción.

Durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio, se pone de manifiesto el expediente en la Dirección de Urbanismo de este Ayuntamiento a efectos de formulación de alegaciones.”

Iruzkinak