Igoera garrantzitsuak zerga, tasa eta prezio publikoetan

Astelehenean aurkeztu ziren udal ogasun batzordearen aurrean zergak, tasak eta prezio publikoak arautzen dituzten ordenantza fiskalak.

Irizpide orokorra; zergak, tasak eta prezio publikoak %5 igotzea da, ondorengo salbuespenekin:

Ur hornidura eta estolderiaren mantenuagatik kobratzen den tasarekin, %10 gehiago jaso nahi du udal gobernuak. Hortarako erreziboa kalkulatzeko sistema zertxobait aldatuaz.

Zerbitzuagatik kuota finko bat ezartzen da, lehen kanona deitzen zena ordezkatuz. Honek suposatzen du lehen ordaintzen zena baino doblea ordainduko dugula.

Gutxieneko kontsumoa (30m3) ezabatzen da eta kontsumitzen denaren arabera ordainduko da. Honekin egoera bitxiak suertatzen dira, adibidez, kontsumitzen ez dutenek, etxe hutsak, ia %70 gutxiago ordainduko dute eta 30m3 kontsumitzen dutenek %15 baino gehiago ordainduko dute.

Haur eskola zerbitzua erabiltzen duten familiek %20 eta %50 bitarteko beherapena izango dute. Egun osoko zerbitzuak (8 ordu) 240 euro kostako da, hilean, eta egun erdiz duenak, bazkaririk gabe, hilean 60 euro. Hau da, ume bat egun osoan eskolan izateak egun erdiz edukitzea baino 4 aldiz gehiago kostako da.

Zaborra biltzeko sistema berriak gure poltsikoari eragingo dio. Alkateak, duda-mudan, aditzera eman zuen prest zegoela bilketa tasa %50raino igotzeko. Eusko Alkartasunan, ez dugu kutsadurarik nahi, birziklaketa ahalik eta gehien zabaldu nahi dugu, guztion ardura da gai honetan kontzientziatzea eta ahalegina egitea; baina inposiziorik gabe, gutxi batzuen artean erabakitako sistema, atez ateko zabor bilketa, ez dugu zertan guztion artean ordaindu behar.

Azkenik, ordenantza fiskal hauek nola ari diren osatzen gogoeta bat. Aurkeztu zaizkigu “kontuhartzailetza departamenduko teknikoek eginiko proposamena” izan balitz bezela. Hau onartezina da. Politikoek, konkretuki udal gobernua osatzen dutenek, aurpegia eman behar dute. Teknikoek ez dituzte, eta uste dugu ez dutela egin behar ere, proposamenak egiten lehendik direktriz politiko edota legala ez baldin bazaie ematen. Politikoek ezin dute ustezko proposamen “tekniko”en, objetiboen eta beraz kuestiona-zailak direnen atzean izkutatu.

Alkate jauna, eman aurpegia haiseratik. Oso atseginak ez diren neurriak proposatu behar badituzu, eutsi erronkari; eta ez geratu ixilik eta izkutuan, ea oposizioko beste alderdiok zer esaten dugunaren zai, ahobatekotasunaren zai, ardurak guztion artean banatzeko asmoarekin.

Incrementos importantes en los impuestos, tasas y precios públicos

El lunes se presentó ante la comisión de hacienda un borrador de las ordenanzas fiscales que regulan los impuestos, tasas y precios públicos municipales.

El criterio general es que todos los impuestos, tasas y precios suban un 5%, con las siguientes salvedades:

Con la tasa del suministro del agua y mantenimiento del alcantarillado el gobierno municipal pretende recaudar un 10% más. Para ello pretende modificar ligeramente el sistema de cálculo.

Se crea una cuota fija de servicio que sustituye al anterior canon y que supone pagar el doble de lo que se pagaba por el canon.

Se elimina el mínimo de consumo (30m3) y se paga por lo que se consume. Con esto se dan circunstancias curiosas como que aquellos que tienen consumos cero, viviendas vacias, pagarán casi un 70% menos y los que consumen 30m3 pagarán un 15% más.

Las familias que utilicen el servicio de escuela infantil tendrán una rebaja entre un 20% y un 50%. El servicio de día completo costará 240 euros mensuales y el de media jornada, sin comida, 60 euros mensuales. Es decir, tener un niño o niña todo el día (8 horas máximo) cuesta 4 veces más que tenerlo medio día.

El nuevo servicio de recogida de basuras nos va a pasar factura. El alcalde, dubitativamente, insinuó que estarían dispuestos a incrementar la tasa correspondiente hasta un 50%. En Eusko Alkartasuna, no queremos contaminación, apostamos por la generalización del reciclaje, es responsabilidad de todos concienciarnos y esforzarnos; pero sin imposiciones, no tenemos porque pagar entre todos lo que unos pocos han decidido: el sistema de recogida puerta a puerta.

Por último, una reflexión sobre cómo se están gestando estas ordenanzas fiscales. Se nos han presentado como una “propuesta realizada por los técnicos del departamento de intervención”. Esto es inaceptable. Los políticos, en concreto los miembros del equipo de gobierno, deben dar la cara. Los técnicos no suelen, ni creemos deben, realizar propuestas sin unas directrices políticas o legales previas. Los políticos no pueden esconderse ni escudarse detrás de unas supuestas propuestas “técnicas”, objetivas y por tanto de difícil cuestionamiento.

Señor alcalde, dé la cara desde el principio. Si tiene que plantear medidas impopulares asuma el reto y no esté agazapado a ver que le decimos desde la oposición, esperando la unanimidad, para diluir la responsabilidad entre todos.

Iruzkinak