Zubietako Herri Batzarraren dirukontuetan irregulartasunak

Aurreko legealdi amaieran, ohi den eran, udal kontuen auditoretza enkargatzeko prozesua martxan jarri zen. Lehen aldiz, Zubietako Herri Batzarraren dirukontuen egoera eta kudeaketa maila aztertzea eskatu zitzaion Z&B Auditores, consultores de Entidades Públicas S.L. enpresari. Guzti hau 2006. urte fiskaleko datoekin.


Ondorio bezela agerian geratu dira irregulartasun larriak, fiskal eta kudeaketa mailakoak.

Auditoretza txostenaren atal batean paragrafo hau idazten da literalki:

“Aztertutako fakturak aztertu ondoren, ikusi dugu Pertsona Fisikoaren Errentaren gaineko Zergaren ondorioz 1343,40 euroko atxikipenak daudela, baina ez dago horren gaineko Foru Ogasunaren deklaraziorik-likidaziorik.

Zubietako Herri Batzarra erakunde publikoa izanik beharturik dago kudeaketa ekonomiko garden eta zuzen bat gauzatzera. Auditoretzak agerian utzi duen moduan Zubietako Herri Batzarraren kudeaketak ez du bermatzen herritarron diru publikoen erabilera garden eta zuzen bat. Zalantzan jartzen du ere Usurbilgo udalak Zubietako Herri Batzarrarengan jarritako konfiantza.

Auditoretzak agerian jarri duenaren arabera Zubietako Herri Batzarrak Foru – Ogasunarekin zorretan legoke, eta beraz, zuzendu beharko litzatekeen egoera batean.

Egoera hau kontutan izanik Usurbilgo Eusko Alkartasuneko udal taldeak zera eskatu dio Alkate jaunari:

a) Zubietako Herri Batzarrari exijitzea “declaración complementaria” delakoa egin dezala.
b) Foru Ogasunarekin Zubietako Herri Batzarrak kontuak zuritu bitartean udalak ez diezaiola inolako diru kopururik transferitu.
c) Z&B Auditores, consultores de Entidades Públicas enpresak osatutako auditoretzaren txostena, Zubietako Herri Batzarrari dagokion atala, Donostiako udalera igorria izan dadila.
d) Zubietako Herri Batzarraren kudeaketaren egokitasuna aztertze aldera, auditoretzan sakontzea eskatzen dugu, auditoretza epea Herri Batzarraren sorreratik honuntza zabalduaz.

Irregularidades en las cuentas de la Junta Vecinal de Zubieta

A la finalización de la legislatura anterior, tal y como es costumbre, se puso en marcha el proceso para encargar una auditoría de las cuentas municipales. Se encargó a Z&B Auditores, consultores de Entidades Públicas S.L. el análisis y el grado de gestión de las cuentas de la Junta Vecinal de Zubieta por primera vez. Todo ello con los datos del año fiscal del 2006.

Fruto del análisis afloraron graves irregularidades, unas fiscales y otras de gestión.

En el informe de Auditoría se dice literalmente:

“Del análisis de las facturas analizadas se desprende la existencia de retenciones practicadas por el I.R.P.F. por importe de 1.343,40 euros, no disponiéndose de las correspondientes declaraciones-liquidaciones ante la Hacienda Foral

La Junta Vecinal de Zubieta, siendo una institución pública, está obligada a realizar una gestión económica transparente y correcta. Tal y como ha dejado al descubierto la auditoría, la gestión de la Junta Municipal de Zubieta, no asegura una utilización transparente ni correcta del dinero público. Pone en cuestión la confianza otorgada a la Junta Vecinal de Zubieta por parte del ayuntamiento de Usurbil.

Según se dice en la auditoría, la Junta Vecinal de Zubieta estaría en deuda con la Hacienda Foral, y por lo tanto, en una situación que habría que corregir.

Teniendo en cuenta esta situación, el grupo municipal de Eusko Alkartasuna, ha pedido lo siguiente al Sr. Alcalde:

a) Exigir a la Junta Vecinal de Zubieta que realice la declaración complementaria.
b) Que no transfiera ninguna cantidad de dinero a la Junta Vecinal de Zubieta mientras que ésta no liquide las cuentas con la Hacienda Foral.
c) Que sea remitida al Ayuntamiento de Donostia el informe de auditoría realizado por Z&B Auditores, consultores de Entidades Pública, S.L., concretamente el apartado correspondiente a la Junta Vecinal de Zubieta
d) Profundizar en la auditoría realizada, ampliando el plazo a auditar hasta la creación de la Junta Vecinal, con el ánimo de estudiar la corrección de la gestión de la Junta Vecinal de Zubieta.

Iruzkinak