Krisi ekonomikoaren aurrean, alkatea mutu

2008ko irailaren 30eko udal batzarrean Eusko Alkartasunak alkateari galdetu zion Foru Aldunditik dirutza gutxiago jasoko zuela-eta zein neurri ekonomiko-finantziero hartuko zituen, aurrekontuetan eragina izango dituena. Alkateak, erantzun nahi ez duenean erabiltzen duen “hortan ari gara” esanez kitatu zuen galdera.

Benetan larria da hilabetetan konfirmatzen joan izan zaigun krisi egoeraren aurrean, eta honek, erakunde publikoek zerga, tasa, eta prezio publikoen bidez kobratuko duten diru kopuruen beherapen-eragina dela-eta, udal gobernuak, alkateak, inolako prebisiorik ez izatea.

Ikusiko dugu 2009ko aurrekontua nola aurkezten diguten, baina krisiak 2008ko aurrekontuan ere eragina izango du. Foru Aldunditik, fondo foralaren ekarpena bitartez, 370.000 euro inguru gutxiago jasoko dela aurreikusten da - %10 - eta udal gobernuak ez du planteatzen aurrekontu egokitzapen bat, ez da austeritate aldeko apustu bat egiten, gasto korrontearen mugatze bat, alderantziz, gastoa gehitzen doa; adibidez, “a dedo” kontratatu diren langile berriekin, beren errendimendua zalantzagarria denean; edota 2008ko aurrekontuaren moldaketa bat aurkeztuaz gastoa oraindik gehiago gehituaz.

Diputaziotik jasotzen den dirutza horren beherapenari jaramonik egin gabe ari da udal gobernua, ezer gertatuko ez balitz bezela. Luismari Ormaetxeak, hazienda batzordeko Eusko Alkartasuneko zinegotziak, hori irresponsablea zela adierazi zuen eta onartezina, baina alkateak eta udal kontuhartzaileak ez zioten inolako jaramonik egin; ohi den bezela, bestalde.

Krisiaren aurrean, udalak, bere zergak, tasak eta prezio publikoen igoera planteatzen du, usurbildar familien egoera ekonomikoari deskantsurik eman gabe. Zabor bilketa sistema berriaren ondorioz zabor-tasa % 50a igoaz, uraren tasa % 10eko media igoaz, eta ia beste guztia, salbuespen batzuek kenduaz, % 5a igoaz.

Herritarren egoerari begira harturiko erabakiak ote?

Ante la crisis económica, el alcalde calla

El 30 de septiembre, a lo largo del pleno municipal, Eusko Alkartasuna preguntó al alcalde, teniendo en cuenta que el ayuntamiento va a recibir por parte de la Diputación Foral una financiación muy inferior al inicialmente previsto, qué medidas económico-financieros iba a tomar, que tendrían repercusión en los presupuestos municipales. El alcalde, como cada vez que no quiere contestar, contestó con un: “estamos en ello”.

Es realmente grave que ante una situación de crisis que se ha ido confirmando a lo largo de meses, y su impacto recaudatorio – a la baja – mediante impuestos, tasas y precios públicos, que el alcalde, que el equipo de gobierno, no tenga ninguna previsión.

Ya veremos cómo nos presentan los presupuestos del ejercicio 2009, pero la crisis también afectará al presupuesto del 2008. La financiación que el ayuntamiento va a recibir de la Diputación Foral se reducirá en torno a 370.000 euros – 10% – y el gobierno municipal no plantea una adecuación de su presupuesto, no se apuesta por la austeridad, de una limitación del gasto corriente, al contrario, va aumentando su gasto; por ejemplo, con contratos “a dedo” de nuevo personal, cuyo rendimiento es más que cuestionable; o mediante la presentación de un cambio al presupuesto del 2008 incrementando todavía más el gasto.

El gobierno municipal sigue como si esa reducción de financiación vía Diputación Foral no existiese, como si no existiese la crisis. Luismari Ormaetxea, concejal de la comisión de Hacienda en nombre de Eusko Alkartasuna, manifestó que esa actitud era inaceptable e irresponsable, pero tanto el alcalde como el interventor municipal no le hicieron ningún caso; como es habitual, por otra parte.

Ante la crisis, el ayuntamiento, plantea incrementar sus propios impuestos, tasas y precios públicos, sin dar descanso a las familias usurbildarras. Como consecuencia del nuevo sistema de recogida de las basuras incrementando la tasa de basuras un 50%, incrementando un 10% de media la tasa sobre el suministro de agua, y casi todo lo demás, salvo algunas excepciones, incrementando un 5%.

¿Serán decisiones tomadas pensando en los usurbildarras?

Iruzkinak