PSOE-PSE-EE, EAJ-PNV eta Aralar, udal gobernuarekin bat eginik

Irailaren 30ean, ohiko udal batzarrean, beste gaien artean udal ordenantza fiskalak, behin behineko izaeraz onartu ziren. Ordenantza fiskal hauen aurka gaude krisi ekonomikoak familiei eragiten dien estualdiaren aurrean insensiblea delako. Orohar %5eko igoera planteatzen dute. Eusko Alkartasuna ezik, beste alderdi guztiek ados daude.

Gure ustetan KPI-a urte amaieran %4 inguruan izango da. Akordiorako irekiak agertu ginen, beti ere, prezio publikoak, tasak eta udal zergak igoerarik izango ez balute, edota beste alderdietan erdibideko akordio bat lortzeko asmoa ikusiko bagenu, gehienez %4tik gorako igoera izango ez balute.

Salbuespen batekin: zaborrak biltzeagatik kobratzen den tasa azken 5 urteetan izan den irizpide berdina mantentzea. Irizpide hau izan da KPI-a laukoztea. Proposamen hau herritarrei zabor bilketagatik kobratzen zaien zerbitzuan dagoen defizita – kostoaren %25-a kobratzen da – progresiboki igotzen joan behar delako da.

Udal gobernuak, aldiz, beste alderdien babesarekin, zaborren bilketagatik, %50eko igoera planteatzen du. Diote, San Marcos zabortegia ixtea ordaindu behar delako dela, eta, Gipuzkoako Zaborrak Kudeatzeko Partzuergoari ekarpenak egin behar delako dela; besteak beste, errausgailua ordaintzeko. Alkate jauna, eta zure kideak, non duzue zuen koherentzia?, Usurbildarrok gehiago ordaindu behar dugu, itxuraz, kontra zaudeten errusgailua ordaintzeko?

Baina benetan igoera horrek beste elementu bat du, atez-ate zaborra biltzeko sistema berria. Hau da igoera justifikatzen duen elementu nagusia; eta ez dugu ahaztu behar ere, gu ezik, beste alderdi guztiak ados daudenak.

Erreziboa kalkulatzeko sistema zertxobait aldatuta, uraren eta estoldiaren tasa %10eko media batean igotzea onartu da. Media guztik bezela gezurrak izkutatzen ditu zeren batzuei askoz gutxiago kobratuko zaie eta beste batzuei dexente gehiago.

Zerbitzuagatik kuota finko bat ezartzen da, lehen kanona deitzen zena ordezkatuz. Honek suposatzen du lehen ordaintzen zena baino doblea ordainduko dugula. Gutxieneko kontsumoa (30m3) ezabatzen da eta kontsumitzen denaren arabera ordainduko da. Honekin egoera bitxiak suertatzen dira, adibidez, kontsumitzen ez dutenek, etxe hutsak, ia %70 gutxiago ordainduko dute eta 30m3 kontsumitzen dutenek %15 baino gehiago ordainduko dute.

Azkenik, jeisten diren prezio publiko bakarrak haur eskolak (“guardería municipal” udalarentzat, 2008ko abuztuaren 18ko Gipuzkoako aldizkari Ofizialean agertzen denez) eskaintzen dituen zerbitzuena da; %20 eta %50 artean. Ulergaitza egiten zaigu nolatan iaz %11 igo ziren, nonbait gurasoen adostasunarekin, eta aurten prezioak jeisten diren; nabarmena da udal gobernuak ez duela argi haur eskolaren finantziazio sistema zein izan behar duen.

Beste alderdiek ez dute diskurtso propio bat, agian gogoeta-ezaren maila erakusten duena, eta nortasun propio horren gabezia udal gobernuaren babespean izkutatzen dute. Adibiderik nabarmenena PSOE-PSE-EE-rena da. Bere ordezkariak, Amaia Goyaranek, espreski esan zuen udal batzarrean: “bere printzipioen aurka bozkatzen zuela ordenantzen alde”; printzipioei uko egiten badio ze azpijokotan dabil udal gobernuarekin?

Ordenantza fiskal hauek erakustaldi publikoan 30 lanegunez egongo dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Argitaratu ondoren erreklamazioak jaso ditzakete aipaturiko epealdian. Herritarrei informazio hori aurreratu nahirik behean dituzue irakurri eta aztertu ditzazuen.

[PDF] 2009ko Ordenantza Fiskalak 1,2Mb

PSOE-PSE-EE, EAJ-PNV y Aralar, unidos con el gobierno municipal

El 30 de septiembre, en pleno ordinario, entre otros temas aprobaron provisionalmente las ordenanzas fiscales. Estamos en contra de las ordenanzas fiscales aprobadas porque son insensibles con las familias que sufren la crisis económica. Se plantea una subida general del 5%. A excepción de Eusko Alkartasuna todos los demás partidos están de acuerdo.

Según nuestros datos el IPC a finales de año estará en torno al 4%. Nos mostramos abiertos al acuerdo, siempre y cuando, los precios públicos, tasas e impuestos municipales no sufrieran una subida, o en todo caso, si percibieramos en el resto de partidos un talante para el acuerdo, como mucho no superasen el 4%.

Con una excepción: mantener en la tasa de recogida de residuos el mismo criterio que se ha mantenido los últimos 5 años, subir la tasa el equivalente a cuatro veces el IPC. Esta propuesta está basada en la necesidad de ir progresibamente cubriendo el deficit entre ingresos y gastos que existe actualmente; hoy en día los ingresos no cubren más que el 25% de los gastos de gestión de los residuos.

El gobierno municipal, con el apoyo de otros partidos, propone un incremento del 50%. Dicen, que es debido al coste del cierre del vertedero de San Marcos, y, a las aportaciones que hay que realizar al Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa; entre otras, para pagar la incineradora. Señor alcalde, y sus compañeros, ¿dónde se encuentra su coherencia?, ¿los usurbildarras debemos pagar más, al parecer, porque se tiene que pagar la incineradora que no quieren?

Realmente esa brutal subida tiene otro elemento, el nuevo sistema de recogida de basura “puerta-a-puerta”. Este es el elemento fundamental que justifica la subida; y no debemos olvidar que, excepto nosotros, todos los demás partidos están de acuerdo.

Modificando ligeramente el sistema de cálculo de la tasa del agua y mantenimiento del alcantarillado se ha aprobado un incremento medio del 10%. Como todas las medias, esconde mentiras, porque a algunos se les cobrará mucho menos y a otros bastante más.

Se crea una cuota fija de servicio que sustituye al anterior canon y que supone pagar el doble de lo que se pagaba por el canon.
Se elimina el mínimo de consumo (30m3) y se paga por lo que se consume. Con esto se dan circunstancias curiosas como que aquellos que tienen consumos cero, viviendas vacias, pagarán casi un 70% menos y los que consumen 30m3 pagarán un 15% más.

Por último, los únicos precios públicos que se reducen son por los servicios prestados por la escuela infantil, entre un 20% y un 50%. Se nos hace incomprensible cómo el año pasado se incrementaron un 11%, supuestamente con el acuerdo de las familias, y este año se bajan los precios; es evidente que el gobierno municipal no tiene nada claro los criterios a utilizar sobre el sistema de financiación de la escuela infantil.

El resto de partidos no tienen un discurso propio, tal vez refleje unas limitaciones en la capacidad de análisis, y ante esa falta de personalidad propia se escudan tras el gobierno municipal. El caso más claro es el del PSOE-PSE-EE. En la sesión plenaria dijo literalmente su representante, Amaia Goyaran: “que vota a favor de las ordenanzas fiscales en contra de sus principios”; si reniega de sus principios, ¿qué trama con el gobierno municipal?

Estas ordenanzas fiscales estarán en exposición pública durante 30 días hábiles, contados desde su publicación en el boletín oficial de Gipuzkoa. A lo largo de este plazo podrán presentarse reclamaciones. Con la intención de adelantar información sobre las ordenanzas fiscales, éstas se encuentran en el documento anexo para poder ser leído y analizado.

[PDF] Ordenanzas Fiscales de 2009 1,2Mb

Iruzkinak