Udal batzarrak Pake Epaile berria hautatu zuen

Alkatea protagonista izan zen udal batzar nahasi-harrigarri batean Pake Epaile berria hautatu zen.

Ohiko Batzar lasai, motz bat espero zen. Bi gai eta gehienez 10 minutuko luzapenarekin. Baina berriro ere alkatea batzar negargarri, harrigarri baten izar bihurtu zitzaigun.

Landu ziren gaien bigarrena hurrengo 4 urtetarako Pake Epailea nor izango den erabakitzea zen. Zeregin hontarako 4 pertsona aurkeztu ziren, horien artean gaur egun Pake Epailea den Agustin Esnaola Etxabe jauna. Epaile titularra eta ordezkoa hautatu behar ziren. Alkateak proposamen bat banatua zuen, batzarraren deialdiarekin batera, talde politiko ezberdinei, bertan, gaur egun dugun Pake Epailearen jarraipena proposatzen zen, eskatzen ziren baldintzak betetzen zituelako eta azken 4 urtetan eginiko lanaren esperientzia kontutan hartuaz. Alkatearen proposamena idatzi honen amaieran aurkitzen da.

Oposizioan gauden udal talde politiko guztiak proposamena zentzuduna zelakoan geunden, eta beraz, ahobatez onartua izango zela espero zen.

Eta hortan gaudela, alkatea bere espektakuloarekin hasten da: Lehenik, esanez, idatziz banatu den idatzia ez dela bere eta bere taldearen proposamena (oposizioan gauden taldeok zur eta lur, hitzik gabe, txundituta geratzen gara), hau da, banatu duen idatzia, nolabait esateko, eztabaidarako banatu duen idatzia dela, eta, Esnaola jauna proposatzen duela idatzian, ba, lehendik bera dagoelako, ba, zerbait jartzearren; baina berak eta bere taldeak beste pertsona bat proposatzen dutela. Oposizioko talde politikook galdetzen dugu, Eta zergaitik ez duzu esaten idatziz hasiera hasieratik?

Denbora-pasarako bigarren puntua – negarrez ez hastearren – gehiengo absolutua lortzeko 8 boto behar direla esatea da. Eta tristeena, Udal Idazkari andrea alkatearen defentsan ateratzea. Gure bozeramaileak – Luismari Ormaetxea – Lehen Hezkuntzako matematika ikasgaia bat eman zien, gehiketak eta zatiketak nola egiten diren irakatsiz, Usurbilgo korporazioan gehiengo absolutoa lortzeko 7 boto behar direla argitzeko. Horrez gain, mundu guztiak daki Usurbilen, azken 30-40 urteetan, udalean gehiengo absolutoa lortzeko 7 boto behar direla. Nola ez dugu zalantzan jarriko alkatearen proposamenen eta Udal Idazkariaren txostenen baliogarritasun juridikoa, hain oinarrizko diren gaietan ez badira aklaratzen? Azpijoko txepel batekin ziria sartu nahirik?

Uste gabean eztabaida paradojiko batean aurkitzen gara, non, oposizioa alkatearen idatzizko proposamena defendatzen duen, eta, alkatea eta bere taldea berriz, alkatearen idatzizko proposamenaren aurka. Sinestezina! Inoiz ikusi gabea!

Batzar-Zirko honi bozketekin eman zitzaion amaiera. Alkatearen eta bere gobernuaren bapateko proposamena atzera bota zen. Oposizio guztia, bat eginik, 7 boto osatuz, Agustin Esnaola Etxabe jauna hurrengo 4 urteetarako Pake Epaile titular hautatu zuen.

Zer egingo diogu! Beste behin ere, beste bat!

bake-epaile-proposamena.pdf

El Pleno municipal eligió al nuevo Juez de Paz

En un rocambolesco pleno municipal protagonizado por el alcalde se eligió al nuevo Juez de Paz

Se esperaba un pleno ordinario tranquilo, corto, dos temas y no más de diez minutos de duración. Pero una vez más el alcalde volvió a convertirse en la estrella de un pleno esperpéntico, increíble.

El segundo de los puntos era la elección del o la Juez de Paz para los próximos 4 años. Se habían presentado 4 personas para ese puesto, entre el que se encontraba el actual Juez de Paz, el señor Agustin Esnaola Etxabe, y había que elegir el Titular y el Suplente. El alcalde había repartido una propuesta, junto con el orden del día, en la que proponía la continuidad del actual Juez de Paz valorando que cumplía los requisitos establecidos y especialmente la experiencia y labor realizada los últimos 4 años. La propuesta del alcalde se encuentra al final de este escrito.

Todos los grupos municipales de la oposición considerábamos que la elección era razonable y por tanto se esperaba una elección por unanimidad.

Pero he aquí que el alcalde empieza con su espectáculo: Primero diciendo que su propuesta no es la que había repartido por escrito (todos los grupos de la oposición quedamos perplejos, estupefactos), es decir, que lo que había repartido era una especie de borrador que presentaba para su discusión y que proponía al actual Juez de Paz - Agustín Esnaola - porque ya estaba de antes, por poner algo, pero que él y su grupo proponía a otra persona de la lista. Todos los grupos de la oposición nos preguntamos, ¿Y por qué no lo dices por escrito desde el principio?

El segundo punto de entretenimiento - por no llorar - es que afirma que la mayoría absoluta necesaria son 8 votos. Y lo más triste es que la Secretaria Municipal defiende la tesis del alcalde. Nuestro portavoz, Luismari Ormaetxea, les tuvo que dar una lección de matemáticas de Educación Primaria de cómo se suma y se divide para aclararles que la mayoría absoluta en la corporación de Usurbil es de 7 votos; además de que todo el mundo sabe que en Usurbil, desde los últimos 30 ó 40 años, la mayoría absoluta lo conforman 7 votos. ¿Cómo no vamos a dudar de la valided jurídica de las propuestas del alcalde y los informes de Secretaría, si ante estas nociones tan básicas no se aclaran?¿Queriendo engañarnos como si los demás nos chupamos el dedo?

Nos encontramos en un debate paradójico en el que la oposición defendía la propuesta realizada por el alcalde, y el alcalde y su grupo, en cambio argumentaba en contra de la propuesta del alcalde. ¡inaudito!, ¡inédito!

El telón de este Pleno-Circo se cerró con las votaciones, que supuso la derrota de la propuesta - improvisada - del alcalde y su equipo de gobierno. Toda la oposición, que suman 7 votos, apoyó la elección del señor Agustin Esnaola Etxabe como Juez de Paz titular para los próximos 4 años.

¡En fin!, ¡Una más!

bake-epaile-proposamena.pdf

Iruzkinak