2009ko Udal Aurrekontuak ezingo dira onartu

Ez behintzat azken hilabetetan udalak daraman martxa-ezarekin. Inoiz baino teknikari gehiago baina inoiz baino atzerapen gehiago: kontratoak gauzatzerakoan, baimen urbanistikoak izapidetzerakoan, etabar.

Azaroa iritsi da eta 2009ko Udal Aurrekontuaren arrastorik ez. Aurrekontuak arautzen dituen Foru Arauak horrela dio epeei buruz (idatziaren amaieran dago Foru Arau osoa):

“14. artikulua.Gertutu eta onesteko eskumena.

1.Toki erakundearen administrazioaren aurrekontua haren buruak prestatuko du; horretarako, hurrengo ekitaldirako aurrekontua egiteko behar diren gidalerro ekonomikoak eman ahal ditu.

2.Administrazio organismo autonomo bakoitzaren aurrekontua, orokorraren osagai dena, hasieran organo eskudunak proposatuko duena, atxikita dagoen toki erakundeko buruari bidaliko zaio irailaren 30a baino lehen.

3.Merkataritzako organismo autonomo eta sozietate publikoek udal toki erakundeko buruari 6. artikuluan ezarritako agiriak bidali behar dizkiote irailaren 30a baino lehen. Kontabilitate orri horiek oinarri hartuta, toki erakundeko buruak administrazio aurrekontuaren egitura ekonomikoari dagozkionak prestatuko ditu, artikulu mailan gutxienez.

4.Aurreko idatz-zatietan aipatutako aurrekontuak eta aurreikuspen orriak oinarritzat hartuta, toki erakundeko buruak aurrekontu orokorra prestatuko du eta, Kontuhartzailetzak txostena eman ondoren, arauzko tramitazioa urriaren 15a baino lehen eginda, 6. artikuluan zehaztutako eranskinekin eta agiriekin bidaliko dio udalbatzari, hark onets dezan edo zuzen dezan edo itzul dezan. (…)”

Begibistan da ez direla epeak betetzen ari.

Egoera hau esplikatzen  duten arrazoiak hauek dira:

1.- Udal gobernuak ez daki zein diren herriaren lehentasunak. Horren adierazgarri, udal diruarekin, “plan estrategiko”  bat idazten aritzea. Martxa honetan Legealdia pasako zaie zerbait egiten hasteko.

2.- Elkarrizketarako gaitasun eza. Hori ez da bakarrik nabari Eusko Alkartasunarekin duten elkarrizketarako ukazio sistematikoa, baita ere beste alderdiekiko harremanetan.

3.- Atez ateko zabor bilketa sistema. Aurrera daramaten prozesu inprobisatu hori kontrolik gabe gera ez dadin esfortsu eta ordu asko dedikatzen ari dira.

4.- Udal kontuhartzailearen – Xabier Olano jauna – ez dabil udal aurrekontuak prestatzen. Bere lehentasuna San Marcos Mankomunitateko aurrekontuak osatzea da. Bere ohiko soldataz gain beste 6000 euroen truke San Marcosentzat egin beharreko lanen artean, bat hori baita. Bere momentuan udal kontuhartzailea San Marcos Mankomunitatean lan egitearen aurka azaldu ginen, lan gehiegi zelako eta udala atentziorik gabe utziko zuelako. Denborak arrazoia eman digu.

Gauzak horrela urte amaiera iritsiko zaigu aurrekontuen zirriborroren bat ikusteko, eta udaberria iritsiko da behin betiko onarpena jaso arte.

21-2003-foru-araua-aurrekontuak.pdf

Los presupuestos municipales del 2009 no podrán ser aprobados

No por lo menos teniendo en cuenta la inactividad en la que se ve sumergido el ayuntamiento. Tenemos más técnicos que nunca pero también más retrasos que nunca: a la hora de materializar contratos, a la hora de tramitar permisos urbanísticos, etc.

Nos ha llegado noviembre y no tenemos ninguna noticia al respecto. La Norma Foral que regula los presupuestos dice lo siguiente (la Norma Foral completa está al final del escrito):

“Artículo 14.Competencia de elaboración y aprobación.

1.- El Presupuesto de la Administración de la Entidad local será formado por su Presidente, pudiendo, a tal efecto, dictar las directrices económicas que resulten necesarias sobre la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.

2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos Administrativos integrantes del General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido al Presidente de la Entidad local de la que dependan antes del 30 de setiembre de cada año.

3.- Los Organismos Autónomos Mercantiles y las Sociedades Públicas remitirán al presidente de la Entidad local antes del 30 de setiembre de cada año, la documentación que se establece en el artículo 6. A partir de estos estados contables, el Presidente de la Entidad local formará los correspondientes a la estructura económica del Presupuesto administrativo, a nivel de artículo como mínimo.

4.- Sobre la base de los Presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartado anteriores el Presidente de la Entidad local formará el Presupuesto General y lo remitirá informado por la Intervención con todos los anexos y documentación detallados en el artículo 6, previa su tramitación reglamentaria con anterioridad al 15 de octubre, al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución. (…)”

Es evidente que no se están cumpliento los plazos.

Las razones que explican esta situación son las siguientes:

1.- El gobierno no conoce cuales son las prioridades del pueblo. Muestra de ello es que el gobierno municipal, con dinero municipal, está redactando un “plan estratégico”. A esta marcha se les va a pasar la Legislatura para cuando empiecen a hacer algo.

2.- La incapacidad para el diálogo. Eso no se ve solamente ante la negativa sistemática al diálogo con Eusko Alkartasuna; también, en las relaciones que tienen con los otros grupos políticos.

3.- El sistema de recogida de basuras puerta a puerta. Están dedicando muchos esfuerzos y horas para que no se descontrole este proceso improvisado que están llevando a cabo.

4.- El interventor municipal – el señor Xabier Olano – no se está dedicando en la preparación de los presupuestos. Su prioridad es conformar los presupuestos de la Mancomunidad de San Marcos. Porque esa es su labor, entre otras, a las que se tiene que dedicar en la Mancomunidad de San Marcos a cambio de 6000 euros. En su momento nos mostramos contrarios a que se dedicara a las cuestiones de la mancomunidad de San Marcos, porque era una carga laboral excesiva y porque iva a desatender las labores municipales. El tiempo nos ha dado la razón.

En esta situación tendremos que esperar a finales de año para que veamos algún borrador y será primavera para que se dé la aprobación definitiva a los presupuestos.

 norma-foral-21-2003-presupuestos.pdf

Iruzkinak