Kalezar zokoraturik

Kalezartarren dinamika soziala indarberritzen ari da. Beste auzoetan ere fenomeno hori gertatu zen aurreko urteetan. Baina aldea nabarmena da. Beste auzoetako – Santuenea, Aginaga – dinamizazioa udalarekin elkarlanean gauzatu zen, udalak aportazio material – lokalen lagapena, prestaketa, dirulaguntzak… - garrantzitsuak jarriaz.

Aurreko legealdiko gobernuaren hurrengo urratsak Kalezarren eta Txokoalden ematekoak ziren, baina egungo gobernuak beste lehentasun batzuk ditu.

Kalezarren garapen urbanoa geldirik dago. Portalmuxu-bera inguruan (Portalea, Iparralde etxea eta haurreskola arteko eremua) plazak, frontoi koskor estali bat, erabilpen publikorako lokal sozial bat eta lokal komertzial bat sortzeko asmoa zuen aurreko legealdiko gobernuak.

Urteetan auzo erreferentzia izan den Peña Pagola elkarteak dituen leku arazoei konponbide bat ematea urgentziazko gauza da. Elkartekideek esfortsu ekonomiko garrantzitsuak egiten ari dira eta Udaletxearen aldetik gauza bera espero dute. Auzoa bizirik mantentzeko elementu inportantea bait da elkartea.

Proiektu guztia gelditu du oraingo gobernuak. Auzo dinamizaziorako hain garrantzitsuak diren azpiegitura horiek urtetan atzeratuko dira, inoiz egiten badira.

Idatzi honen amaieran dauden infografietan ikus dezakezue eremu hori nola geratuko litzatekeen Eusko Alkartasunaren arabera. Ez al da desiragarria Kalezartarrentzat?


Kalezar abandonado

La dinámica social de Kalezar está recobrando fuerzas. En años anteriores también se produjo este fenómeno en otros barrios. Pero la diferencia es evidente. La dinamización de los otros barrios, Santuenea, Aginaga, se llevó acabo conjuntamente con el ayuntamiento, con la aportación por parte de éste de recursos importantes: cesión de locales, acondicionamiento, ayudas monetarias…

El anterior gobierno municipal iba a dirigir sus siguientes pasos hacia Kalezar y Txokoalde, pero el actual gobierno tiene otras prioridades.

El desarrollo urbano de Kalezar está paralizado. La anterior corporación tenía previsto crear en torno a Portalmuxu-behera (el terreno comprendido entre Portalea , la casa Iparralde y la Escuela Infantil) plazas, un pequeño frontón cubierto, un local social para uso público y un local comercial.

La sociedad Peña Pagola, referente durante años de la dinámica social del barrio, tiene graves problemas de espacio que hay que resolver urgentemente. Los socios están realizando importantes esfuerzos económicos y esperan la misma reciprocidad por parte del Ayuntamiento. La sociedad es un elemento importante para mantener vivo el barrio.

El gobierno actual ha parado todo el proyecto. Se atrasarán durante años – si es que alguna vez se construyen – todas estas infraestructuras que tan importantes son para la dinamización del barrio.

En las infografías que se encuentran al final de este escrito podéis ver como quedaría ese terreno según Eusko Alkartasuna. ¿No resulta deseable para los Kalezartarras?

Iruzkinak