Alkatea, prebarikazioarekin jolasean

Alkateak birpartzelazio proiektu bat onartu du dekretuz babesa ematen dion inolako txosten juridiko eta teknikorik gabe.

Kalezarren kokatua dagoen Portalmusubera eremuaren garapena oso gertutik jarraitzen ari gara, bertan kokatzea nahi baitugu Kalezarrek hain beharrezkoak dituen plaza, frontoi eta beste ekipamendu.

Abenduaren 12an, alkateak dekretu bat sinatu zuen, 1361 zenbakiduna, non 2007ko ekainaren 5ean udaletxean aurkeztua izan zen birpartzelazio proiektua (19 hilabeteko atzerapena) onartzen duen.

Gure interesa medio udaletxean aurkezten gara abenduaren 22an eta gai honen inguruan dagoen informazio guztia eskatzen diogu hirigintzako administrariari. Dokumentazio eskuartean dugularik, lehen azterketa batean, ohartzen gara txosten juridikoa eta txosten teknikoak falta direla. Administrariari galdentzen zaio ea non dauden txosten horiek. Erantzuna: “etzeuden”. Gure zinegotziak: “nola ez daudela?, beharrezkoak dira, nunbait egon beharko dituk?”. Erantzuna: “etzeuden, esku artean dunena den dagoen guztiya”.

Hau oso larria da. Gutxienez, irregulartasun administratibo oso larria. Oso irregulartasun urbanistiko larria.

Honen aurrean ezin dugu ixilik geratu. Hasteko, berraztertze errekurtso bat aurkeztuko dugu alkatearen aurrean erabaki hau bertan behera utzi dezan. Aurkeztu ditugun ia guztiak ezezko erantzuna jaso dute baino horrelako larritasun baten aurrean ezin gara ixilik geratu.

Beste kasu batzuetan – udal haurreskolaren pribatizazio prozesuan adibidez – antzeko egoeran aurkitu ginen: espedienteko dokumentuak eskatu, eta ez azaltzen, eta azkenean handik egun batzuetara azaltzen zirela. Kasu honetan ez dugu horrelakorik onartuko; dokumentuak ez daude, eta dekretua sinatu ondoren agertuko balira dokumentu publikoen falsifikazio kasu baten aurrean egongo ginake.

Dekretu hau onartu denez, babesten ez duen txostenik gabe, prebarikazio delitu baten aurrean egon gintezkeelaren susmoa dugu; eta, ondorioz, Eusko Alkartasuna alderdiko departamendu juridikoen eskuetan utzi dugu bere azterketa. Delitu baten aurrean egongo bagina, fiskaltzaren aurrean gure salaketa aurkeztuko genuke dekretua sinatu duten pertsonen aurka: Alkate jauna eta Udal Idazkari andrea.

Dekretoaren kopia hemen behean duzue.

2008-1361-dekretua.pdf

El alcalde, al filo de la prevaricación

El alcalde ha firmado un decreto aprobando un proyecto de reparcelación sin ningún informe jurídico ni técnico que lo avale.

El desarrollo del área denominado Portalmusubera, situado en Kalezar, lo estamos siguiendo muy de cerca porque queremos que en esa zona se ubiquen plazas, el frontón y otros equipamientos que tan necesarios son para Kalezar.

El 12 de diciembre el alcalde firmó un decreto, el número 1361, con el cual aprobaba el proyecto de reparcelación que fue presentado en el ayuntamiento el 5 de junio de 2007; con un retraso de 19 meses.

Debido a nuestro interés nos presentamos en el ayuntamiento el 22 de diciembre y pedimos toda la información relativa a este tema al administrativo de urbanismo. Con la documentación entre manos, en un primer análisis nos percatamos que faltan el informe jurídico y otros informes técnicos. Se le pregunta al administrativo dónde están esos informes. Respuesta: “no existen”. Nuestra concejala: “¿Cómo que no existen?, son necesarios, ¿en algún lugar tienen que estar?”. Respuesta: “no existen, lo que tienes entre manos es todo lo que hay.”

Eso es muy grave. Por lo menos, una irregularidad administrativa muy grave. Una irregularidad urbanística muy grave.

No podemos callarnos ante estos hechos. Para empezar, presentaremos ante el alcalde un recurso de reposición para que deje sin efecto este decreto. La mayoría de los recursos que hemos presentado han sido rechazados pero ante la gravedad del que ahora tratamos no podemos callarnos.

En otros casos – por ejemplo en el proceso de privatización de la escuela infantil – nos encontramos ante una situación similar: solicitar documentos del expediente, y que no aparecen, y a los días, ¡va!, ¡y aparecen! En esta ocasión no vamos a admitir respuestas similares; los documentos no existen, y si dichos informes apareciesen nos encontraríamos ante un hecho de falsificación de documentos públicos.

Como este decreto ha sido aprobado, sin ningún informe que lo avale, tenemos la sospecha fundada de que podríamos encontrarnos ante un delito de prevaricación; y, por tanto, hemos trasladado su estudio al departamento jurídico de Eusko Alkartasuna. Si nos encontrásemos ante un delito, presentaríamos la denuncia correspondiente ante fiscalía, en contra de los firmantes del decreto: el señor Alcalde y la señora Secretaria Municipal.

A continuación la copia del decreto.

 2008-1361-dekretua.pdf

Iruzkinak