Estatu Espainiarraren ez-ohiko dirulaguntza

Abenduaren 2an 9/2008 Errege Dekretua argitaratu da. Dekretu horren arabera Usurbilgo udalak miloi bat eurotik gora jasotzeko aukera dauka.

Laguntzaren helburua da enplegua sustatzeko, obra publikoak eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea Udalei, 2009an ekonomia susper dadin.

Aurkeztutako eta onartutako proiektuak osorik finantzatuko ditu Estatu Espainiarreko Administrazio Orokorrak.

Eskabideak abenduaren 10a eta urtarrilaren 24a bitartean aurkeztu beharko dira. Obra finantzagarriak honako hauek lirateke:
 • Hiri ingurune edo eremu publikoak nahiz industria sustapenekoak egokitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko lanak.
 • Bide eta saneamendu sareei, argikuntzari edo telekomunikazioei lotutako oinarrizko zerbitzuen ekipamenduak eta azpiegiturak.
 • Gizarte, osasun, hileta, hezkuntza, kultur zein kirol eraikinak eta ekipamenduak egiteko, egokitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko lanak.
 • Ingurumenaren, kutsaduraren prebentzioaren eta hiri hondakinen kudeaketaren ingurukoak, eta, halaber, aurrezkiak eta energia eraginkortasuna sustatzea helburu dutenak.
 • Arkitektura hesiak eraisteko lanak.
 • Udal ondarea iraunarazteko eta udaleko ondare historikoa babesteko eta iraunarazteko lanak.
 • Edateko uraren etxeetako hornidura sarea eraikitzeko, egokitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko lanak, eta ur zikinen tratamenduaren ingurukoak.
 • Garraioen arloko mugikortasun iraunkorrari lotutako proiektuak edo bide segurtasuna hobetzeko proiektuak gauzatzeko inbertsioak.
 • Suteen prebentzioa eta itzalketa zerbitzuak.
 • Turismoaren sustapena.

Eta obrek izan behar dituzten ezaugarriak:
 • Udal eskumeneko obrak izango dira, eta plangintza berrikoak, hau da, lanen gauzapena ez da egongo sartuta 2009ko udal aurrekontuetan.
 • Berehala ekin beharko zaie, alegia, finantzaketa onarpenari buruzko erabakia Herri Administrazioen Ministerioaren web orrian argitaratu eta hilabete bat igaro baino lehen emango zaio hasiera lizitazioari.

Udal bakoitzak egoki deritzen proiektu guztiak  finantzatzeko eskaria egin dezake.

Zenbat proiektu ditu prest udalak? Aukera hau galduko ote dugu?

Hurrengo dokumentuek errege-dekretua eta subentzionatuak izango diren udal gipuzkoarren zerrenda jasotzen dituzte.

real-decreto-ley-9-2008.pdf
municipios-de-gipuzkoa.pdf

Ayuda extraordinaria del Estado Español

El 2 de diciembre ha sido publicado el Real Decreto-Ley 9/2008. Según este decreto el ayuntamiento de Usurbil puede recibir un millón de euros.

El objeto de la ayuda es promover la realización de obra pública y de inversiones generadoras de empleo por parte de los Ayuntamientos, con el fin de contribuir a la reactivación de la economía en 2009.

Los proyectos presentados y aprobados serán financiados íntegramente por la Administración General del Estado Español.

Las solicitudes deberán presentarse entre el 10 de diciembre y el 24 de enero.

Las obras financiables son las siguientes:
 • Adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, así como de promoción industrial.
 • Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones.
 • Construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.
 • Medio ambiente, prevención de la contaminación y gestión de residuos urbanos así como las orientadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética.
 • Supresión de barreras arquitectónicas.
 • Conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio.
 • Construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales.
 • Inversiones para proyectos de movilidad sostenible en materia de transporte y encaminadas a mejorar la seguridad vial.
 • Prevención y servicio de extinción de incendios.
 • Promoción del turismo

Y las características que deben tener las obras:

 • Obras de competencia municipal y de nueva planificación, cuya ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad municipal para el año 2009.
 • De ejecución inmediata, es decir, que la licitación comience antes de que transcurra un mes de la publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas de la resolución de autorización para su financiación.

Cada ayuntamiento puede solicitar la financiación de tantos proyectos como estime necesarios.

¿Cuántos proyectos tiene el ayuntamiento listos para presentar? ¿Se perderá esta oportunidad?

Los documentos siguientes recogen del decreto-ley y la lista de municipios gipuzkoanos subvencionados.

real-decreto-ley-9-2008.pdf
municipios-de-gipuzkoa.pdf

Iruzkinak

 1. Como se den la misma prisa que con las viviendas de proteccion oficial pendientes de construir seguro que si.
  Espero que esta vez la culpa no sea de la corporacion anterior, como tienen por costumbre.

  ErantzunEzabatu
 2. Ba telebistan entzun dudanez badirudi ANVk gobernatutako udalek ez dituztela dirulaguntza hauek jasoko.

  ErantzunEzabatu
 3. Espero que digan que no al dinero español,

  ErantzunEzabatu