Munalurraren gainbehera

Munalurra etxegunearen eraberritzea ez dago udal gobernuaren lehentasunen artean.

Munalurreko etxe multzoa (garai batean “poligono 42” bezela ezaguna zena)  eraberritzearen premian dagoela begibistakoa da: lorategiak, eskailerak eta urbanizazioa orohar zahartuak eta ondatuak daude.

Hala eta guztiz ere etxe multzo horren arazorik larriena irisgarritasun bertikala da: 4 eta 5 solairuko etxeak dira eta igogailurik gabe.

Aurreko legealdian arazo guzti hauei konponbidea eman nahirik, atari edo portal bakoitzeko administradorez osaturiko lan taldea osatu zen eta bere gogoetak egin zituen arazo hauen aurrean. Alkate berriak plis-plas batean herritar partehartze prozesu hau likidatu zuen eta geroztik dena geldirik eta arazoak areagotuz.

Udalek, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 legeari esker, arazo korapilatsu hauei aurre egiteko tresna juridikoak izan ditzazkete: Irisgarritasun Plan Autonomo Berezi bat idazteko aukera (59. art); urbanizazioaren eta eraikuntzaren udal ordenantzak onartzea, bertan, irisgarritasun neurriak, eta, bere kasuan, igogailuak ezartzeko desjabetze protokoloak ezar daitezkelarik (75. art); Herritarrek parte hartzeko programa eta udal plangintzaren aholku batzordea martxan jartzea (108, 109 eta 110. art).

Ekainaren 3ko 105/2008 dekretuak, irisgarritasuna sustatzeko nahitaezko desjabetzea arautzean, honako hau ezartzen du aldez aurreko baldintza gisa: “desjabetzeko aukera hori dagokion udalerriko hirigintza antolamenduan esanbidez aurreikustea”. Honek agerian jartzen du udal-ekimena beharrezkoa dela araugintzan. Udalak ez badio ekiten, ekimen aukera ezberdinak arautzen dituzten ordenantzak sortuaz, arkitektura-oztopoak ezabatzeko behar duen pertsona guztiei ukatzen zaie tresna juridiko hori erabiltzeko aukera.

Hainbat araudi aldi berean gertatu ohi dira maiz, eta horretaz gain, bata bestearen aurka egotea ere normala da (igogailuak patioetan instalatzeko araudia argien eta bisten eskubideen aurka egon daiteke, edota eraikigarritasuna handiagotzearen aurka, erabilera pribatuko espazio publikoen xedapenen aurka, edo arkitektura-oztopoak ezabatzeko obrak errezteko espazio publikoen xedapenen aurka, besteak beste); hori dela-eta gure herrian dauden arazo horiek konpontzeko tresna juridiko egokiak eratu behar dira.

Gure herrian aitatu dugun guzti honetatik ezer gutxi egiten ari den neurrian nabarmena da udal gobernuak ez duela bere lehentasunen artean oztopo arkitektonikoen ezabaketa, eta konkretuki Munalurrakoak. Ordenantzik gabe, erreglamentu gabe, aurrekonturik gabe, herritarren partehartze prozesurik gabe Munalurra gainbehera jarraituko du.

Munalurra se olvida

La rehabilitación del núcleo urbano de Munalurra no está entre las prioridades del equipo de gobierno.

Salta a la vista la necesidad de rehabilitación de Munalurra (antiguamente conocido como “polígono 42”): jardines, escaleras, muros y la urbanización en general está deteriorada.  

Aún y todo el problema más grave de ese núcleo urbano es la accesibilidad vertical: son edificios de 4 y 5 plantas, y sin ascensor.

En la anterior legislatura, con intención de resolver todos estos problemas, se creó un grupo de trabajo conformado con los administradores de los diferentes portales que reflexionaron sobre todos estos asuntos. El nuevo Alcalde, en un plis plas, liquidó este proceso participativo y posteriormente todo está parado y los problemas creciendo.

Los ayuntamientos, gracias a la Ley de suelo y urbanismo 2/2006 de 30 de junio, pueden disponer de herramientas jurídicas para poder abordar cuestiones tan complejas como ésta: Posibilidad de redacción de planes especiales autónomos de accesibilidad (art. 59); aprobación de ordenanzas municipales de urbanización y edificación que incluyan medidas de accesibilidad, e incluso, en su caso, protocolos de expropiación para la instalación de ascensores (art. 75); puesta en marcha de programas de participación ciudadana y consejo asesor de planeamiento municipal (art. 108, 109 y 110).

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, al regular la expropiación forzosa para la promoción de la accesibilidad, determina como requisito previo para ello “la previsión expresa por la parte de la ordenación urbanística del correspondiente municipio de esta posibilidad expropiatoria”, hecho este que pone de manifiesto la necesidad de iniciativa municipal para su regulación. Si el ayuntamiento no actúa, ni siquiera creando las ordenanzas que regulen las diferentes posibilidades de actuación, se cierra el uso de esas herramientas jurídicas a quienes la precisen para la supresión de barreras arquitectónicas.

Son numerosas las ocasiones en las que confluyen normativas y no menos habitual resulta el choque de unas con otras (la instalación de ascensores en patios suele chocar con los derechos de luces y vistas, los aumentos de edificabilidad; la disposición de espacios públicos para favorecer obras de supresión de barreras arquitectónicas …), es por ello que han de articularse las herramientas jurídicas apropiadas para dar soluciones a estos y otros problemas que surgen en nuestro municipio.

En la medida que nada de esto se está planteando en nuestro municipio es evidente que el equipo de gobierno no tiene entre sus prioridades la supresión de barreras arquitectónicas, y en concreto en Munalurra. Sin ordenanzas, sin reglamentos, sin presupuestos, sin participación ciudadana Munalurra seguirá en el olvido.

Iruzkinak