Zubietako Herri Batzarraren dirukontuetan irregulartasunak (III)

2008ko abuztuaren 25ean udal erregistroan idatzi bat aurkeztu genuen, alkateari zuzendua, Zubietako Herri Batzarraren dirukontuetan, auditoria baten lanen ondorioz, detektatu ziren irregulartasunak zuritu aldera hainbat proposamen eginez:

a) Herri Batzarrari exijitzea “declaración complementaria” delakoa egin dezala.
b) Foru Ogasunarekin Zubietako Herri Batzarrak kontuak zuritu bitartean udalak ez diezaiola inolako diru kopururik transferitu.
c) Z&B Auditores, consultores de Entidades Públicas enpresak osatutako auditoretzaren txostena, Zubietako Herri Batzarrari dagokion atala, Donostiako udalera igorria izan dadila.
d) Zubietako Herri Batzarraren kudeaketaren egokitasuna aztertze aldera, auditoretzan sakontzea eskatzen dugu, auditoretza epea Herri Batzarraren sorreratik honuntza zabalduaz.

Hiru hilabete pasa dira eta inork: teknikariek – udal idazkari edo kontuhartzaileak – edota politikariek – alkateak edo bi zinegotzi zubietar eta Zubietako auzo-alkateak izandakoak – ez digute ezer esaten. Mutu.

Alkateak, ez erantzuteaz gain badirudi ez duela gure eskaerei jaramon handirik egiteko intentziorik. Horrela ondoriozten dugu orain dela egun batzu alkateak sinaturiko dekretu baten arabera; idatzi honen amaieran duzue dekretuaren kopia.

Dekretuaren arabera Herri Batzarrari 6.700 eurotako laguntza ematen zaio aurretik Foru Ogasunarekin zuritu beharreko kontuak zuritu gabe. Alkateak “aholkatu” bakarrik egiten dio Zubietako Herri Batzarrari egin behar duen “deklarazio osagarria” aurkez dezan. Deklarazio osagarri hau Errenta Zerga dela-eta egin behar zituzten atxekipenak ordaintzeko egin behar da.

Herri honetan edozein elkarte azken zentimoraino justifikatu behar du udal dirulaguntza jaso nahi badu. Batzuk ordea, nahiz-eta irregulartasun fiskalak izanik, lasaiasko kobratzen dute. Hau al da alkatearen berdintasunaren printzipioa?

decreto-2008-1286.pdf

Irregularidades en las cuentas de la junta vecinal de Zubieta (III)


El 25 de agosto de 2008 presentamos en el registro municipal un escrito, dirigido al alcalde, aludiendo a la detección de irregularidades, mediante la realización de una auditoría, en las cuentas de la Junta Vecinal de Zubieta. En aquel escrito realizábamos algunas propuestas en aras de esclarecer dichas irregularidades:

a) Exigir a la Junta Vecinal de Zubieta que realice la declaración complementaria.
b) Que no se transfiera ninguna cantidad de dinero a la Junta Vecinal de Zubieta mientras que ésta no liquide las cuentas con la Hacienda Foral.
c) Que sea remitida al Ayuntamiento de Donostia el informe de auditoría realizado por Z&B Auditores, consultores de Entidades Pública, S.L., concretamente el apartado correspondiente a la Junta Vecinal de Zubieta
d) Profundizar en la auditoría realizada, ampliando el plazo a auditar hasta la creación de la Junta Vecinal, con el ánimo de estudiar la corrección de la gestión de la Junta Vecinal de Zubieta.

Han transcurrido tres meses y nadie: técnicos – secretaría municipal o interventor – o políticos – el alcalde o dos concejales zubietarras que a su vez fueron alcaldes pedáneos – nos ha contestado. Mudos.

El alcalde, además de no contestarnos, parece que no tiene intención de atender nuestras peticiones. A esa conclusión llegamos con la lectura de un decreto firmado por el alcalde hace unos días; el decreto lo encontraréis al final de este escrito.

En este decreto se autoriza una subvención a la Junta Vecinal de Zubieta por un importe de 6.700 euros sin que previamente haya resuelto las irregularidades que tiene ante la Hacienda Foral. El alcalde simplemente “aconseja” que se realice “la declaración complementaria” a la que está obligada la Junta Vecinal de Zubieta  por no declarar unas retenciones por el Impuesto de la Renta.

En este municipio cualquier asociación debe justificar hasta el último céntimo si quiere recibir una subvención municipal. Otros, en cambio, aunque tengan irregularidades fiscales, cobran sin ningún problema. ¿Es así como entiende el alcalde el principio de igualdad?

decreto-2008-1286.pdf

Iruzkinak