Alkatearen jauntxokeriaren aurrean planto

Eusko Alkartasuneko zinegotziek Udal Batzarra uzten dute alkateak, arbitrarioki, lan osasunaren nazioarteko eguna zela-eta aurkeztutako mozio baten eztabaida eta bozka ukatu ondoren.

Alkateak gaizerrenda helburu berdina zuen mozio bat aurkeztua zuen. Mozio horren aurrean EAk bere osotasunezko zuzenketa baten berri eman zuen Batzarra ospatu baino lehen, 24 orduko aurrerapenarekin, ezarria dagoen bezela, zehazki 14:45tan. Udal Batzarra hurrengo eguneko 18:00etan hasten zen.

Alkateak, jauntxokeri arbitrario ekintza medio, osoko zuzenketaren eztabaida eta bozka debekatu zuen, esanez zuzenketa horiek Udal Batzarra ospatzen den egunaren bezperan aurkeztu behar zirela, 14:30ak baino lehen.

Honen aurrean, protesta gisa, EAko zinegotziek planto egitea erabaki zuten eta Batzarra utzi zuten.

Jarraian, Eusko Alkartasunak proposaturiko testoa duzue:

“Apirilaren 28an Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna dela-eta Alkate jaunak aurkeztu duen mozioaren aurrean, Eusko Alkartasuna udal taldeak OSOKO ZUZENKETA aurkezten du eztabaidatua izan dadin eta bere kasuan onartua.

Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna dela-eta, Udal Osoko Bilkurak ondorengo adierazpena egiten du:

1.- Usurbilgo Udalak jendaurrean adierazten du laneko istripuak salatzen eta arbuiatzen dituela. Hauen larritasunaren aurrean eta hauen ondorio trajikoen aurrean – segurtasun eza, zauriak eta langileen heriotzak – bere atsekabea azaltzen du. Era berean, gure herrian lan-istripuz hildako bakoitzaren kasuan erakunde-adierazpena plazaratzeko eta senitartekoei, lagunei eta lankideei gure elkartasuna eta babesa eskaintzeko konpromezua hartzen du.

2.- Usurbilgo Udala jakitun da lan istripuen ezabaketan eta langileek beren lanpostuetan segurtasuna bermatu ahal izateko beharrezkoa dela erakunde guztien partehartzea; horrek duen beharraz eta garrantziaz kontziente da. Horregatik, inplikaturiko erakunde guztiei eskatzen die – bakoitza bere konpetentzi esparruan – OSALANekin, elkarte sindikalekin eta enpresaburuen elkarteekin, eta lan-administrazioarekin elkarlanean aritzea:

2.1.- Lan arriskuen prebentzioa helburua duten politikak sustatuz, langileen lanpostuen segurtasun eta osasun baldintzak hobetuz, eta era jarraituan, segurtasunean eta osasunean gehien eragiten duten kausen inguruan azterketak eta txostenak eginez.

2.2.- Era berean, laneko segurtasuna eta osasuna prebenitzeko arauak eta neurriak bete eta betearaziz, eta apustu irmoa egin dezala, beste neurrien artean, lan osasunaren kudeaketa planak sustatuz eta eginez, enpleguaren kalitatearen eta egonkortasunaren alde, faktore horiek erabakigarriak baitira laneko ezbeharrak prebenitzeko. Are gehiago ekonomi krisi egoera honetan langabezi kopurua igotzen duenean.

3.- Usurbilgo Udalak enpresa-sareari eskatzen dio har ditzala prebentzio-jarduna enpresan benetan txertatzeko beharrezko neurriak, eta langileen osasuna eta segurtasuna babesteko beharrezkoak diren neurri guztiak. Era berean, elkarte sindikalei eta langilegoari orokorrean enpresariekin elkarlanean aritu daitezela eskatzen die helburu hauek lortzearren.

4.- Usurbilgo Udalak eskuduntzak dituzten botere publikoen ekimena beharrezkoa jotzen du: lan-ikuskaritza indartzeko, lan arrisku eta lan osasunaren arautegia bete arazi dezan; babes sozialeko sistemaren berrikuntza eta hobekuntza bultza dezaten lan-gaixotasunen kasuan, langileen eskubideak behar bezela babestuak izan daitezen, patologia jakin batzuk egokiago kalifikatzeko beharrezkoak diren prozedurak jarriaz, lan gertakizun bezela konsideratuak izan daitezen.

Amaitzeko, Usurbilgo Udalak administrazio eskudunei eskatzen die, lan segurtasun eta lan-osasunarekin lotutako lege-hausteen aurrean, ofiziozko esku-hartze penala egin dezatela, bidezkoa denean.”

Plante ante el caciquismo del alcalde

Los concejales de Eusko Alkartasuna abandonan el Pleno Municipal al ser rechazada arbitrariamente por el alcalde el debate y votación de una moción sobre el día internacional de la salud laboral.

El alcalde había introducido en el orden del día el debate y votación de una moción con el mismo objeto. Ante dicha moción EA dio cuenta de la presentación de una enmienda a la totalidad con 24 horas de antelación a la celebración del pleno como está establecido, exactamente a las 14:45 horas, cuando el pleno se iniciaba a las 18:00 de la tarde del día siguiente.

El alcalde, en un acto de arbitrariedad caciquil, rechazó el debate de la enmienda argumentando que las enmiendas hay que presentarlas antes de las 14:30 del día anterior a la celebración del Pleno.

Ante esta situación, en señal de protesta, los concejales de EA decidieron plantarse y abandonaron el Pleno.

A continuación reproducimos el texto propuesto por Eusko Alkartasuna:

“Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud Laboral el 28 de abril, el señor alcalde ha presentado una moción para su debate en Pleno. Eusko Alkartasuna presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD para su debate y aprobación, en su caso.

1.- El Ayuntamiento de Usurbil muestra su denuncia y rechazo ante los accidentes laborales, manifestando la gravedad y el pesar que le producen las trágicas consecuencias de los mismo – inseguridad, lesiones y muertes de trabajadores – declarando asimismo su compromiso de mantener un posicionamiento público cuando se produzca un caso de fallecimiento por accidente laboral que suceda, transmitiendo nuestra solidaridad a los familiares, amigos y compañeros y ofreciéndoles nuestro apoyo y cercanía.

2.- El Ayuntamiento de Usurbil es consciente de la necesidad y trascendencia de la implicación de todas las administraciones en la lucha para frenar la siniestralidad laboral y garantizar la seguridad de los trabajadores en su puesto de trabajo y por ello insta a todas estas administraciones implicadas – cada una en el ámbito de sus competencias - a que en colaboración con OSALAN, organizaciones sindicales y patronales y administración laboral, apoyen:


2.1.- la promoción y práctica de políticas cuya finalidad sea la prevención de los riesgos laborales, la mejora de las condiciones de la salud y seguridad en el puesto de trabajo de la clase trabajadora y la realización de forma continuada de análisis e informes sobre las causas o factores que incidan negativamente en la seguridad y salud.


2.2.- En la misma forma, considera necesario que el tejido empresarial guipuzcoano cumpla y haga cumplir las normas y las medidas de prevención para la seguridad y salud laboral y apueste decididamente, entre otras medidas, por el fomento y realización de planes de gestión de salud laboral, por la calidad y la estabilidad en empleo como factores para prevenir la siniestralidad, máxime en esta situación de grave crisis económica que afecta de forma tan negativa al aumento del número de desempleados.


3.- Asimismo, solicita al tejido empresarial que adopte las medidas necesarias para una efectiva integración de la actividad preventiva en la empresa y cuantas medidas sean necesarias para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y pide a las organizaciones sindicales y trabajadores en general la colaboración con la clase empresarial para la consecución de este fin.


4.- El Ayuntamiento de Usurbil cree necesario la actuación de los poderes públicos competentes para reforzar la inspección de trabajo que persiga el cumplimento de la normativa de salud laboral y riesgos laborales y para promover la revisión y mejora del sistema de protección social en caso de enfermedades profesionales para la debida protección de los derechos de los trabajadores, estableciendo un procedimiento adecuado de evaluación y calificación de las patologías relacionadas con la salud laboral para su consideración como contingencias profesionales.

Para finalizar, el Ayuntamiento solicita que las administraciones legalmente habilitadas procedan a la intervención penal de oficio, cuando procediese, en los supuestos de infracciones relacionadas con la seguridad y salud laboral.”

Iruzkinak