Atez Ateko sistemaren emaitzen datuak jasotzeko zailtasunak

Azken egunetan Atez Ateko sistemaren ondorioz lehen asteetan izandako ustezko emaitza onak ahoz aho dabiltza.

Baina irakurri eta entzuten ditugun zenbakiak "zenbaki landuak" dira, zenbaki erlatiboak, portzentaiak, konparaketak. Ez dizkigute esaten benetan zenbat kilo beira, zenbat kilo paper, zenbat kilo erreusa, etabar, jaso diren.

Norberak bere analisia egiteko zenbaki absolutoak behar ditu, ez portzentai interesatu batzuk, baizik datu absolutoak. Bakoitzak egin ditzala nahi dituen konparaketak, kalkula ditzala egokien konsideratzen dituen portzentaiak. Baina hori egiteko ezinbestekoa da ematea "landuta gabeko" zenbakiak.

Eta hori da eskatu dieguna gure udaletxeko agintariei. Oraingoz erantzunik gabe. Idatzizko konstantzia gera dadin jarraian irakurri dezakezuen eskaera egin diogu alkateari formalki.

"Usurbilgo Udaleko alkate jauna:

Aurreko astean, apirilaren 23an ospatu zen Udal Batzarraren hasieran, zinegotzi askoren aurrean, gure zinegotzia den Salome Portu andreak, Imanol Azpiroz zinegotziari, hitzez, honakoa eskatu zion:

Udalak Atez Ate sistemaren emaitzak plazaratu zituela-eta beharrezkoak zitzaizkiola, emaitza horiek era egokian baloratzeko, zabor frakzio ezberdinen dato zehatzak, hau da, kopuruak, kiloka adierazita jasotzea.

Azpiroz jaunak erantzun zion datu horiek bazirela eta taula batzutan antolatuta zeudela, eta ez zuela inolako arazorik horiek emateko, eta horrela egingo zuela.

Astebete pasa da eta datu horiek ez zaizkio eman Salome Portu zinegotziari. Ondorioz zera eskatzen dizugu.

Imanol Azpiroz zinegotziak agindu zizkigun datuak Eusko Alkartasuna Udal Taldeari entregatuak izan daitezela, frakzio ezberdinetan antolatuak: beira, papera, ontzi eta plastikoa, organikoa, erreusa, brigadak jasotakoa eta izan daitekeen besteren bat, jaso den kopuru osoarekin batera.

Datu horiek formatu elektronikoan izango dira seguruenik. Beraz, gure helbide elektronikora bidaltzearekin nahikoa da.

Gure eskaera erantzuna izango delakoan. Agur t’erdi."

Dificultades para conseguir los datos del Puerta a Puerta

Los supuestos buenos resultados del Puerta a Puerta en las primeras semanas andan de boca en boca los últimos días

Pero los números que leemos y escuchamos son "números elaborados", números relativos, porcentajes, comparaciones. No nos dicen realmente cuántos kilos de vidrio, cuántos kilos de papel, de rechazo, etc. se han recogido.

Para que cada uno realice su propio análisis necesita los números absolutos, no unos porcentajes interesados, se necesitan datos absolutos. Que cada cual realice sus propias comparaciones, que calcule los porcentajes que considere más adecuados. Pero para ello es necesario que se faciliten datos "sin haber sido trabajados" previamente.

 Y eso es lo que les hemos pedido a nuestros gobernantes municipales. Todavía sin respuesta. Para que quede constancia escrita hemos solicitado formalmente al alcalde lo que a continuación se transcribe:

"Señor alcalde del ayuntamiento de Usurbil:

La semana pasada, al inicio del pleno municipal celebrado el 23 de abril, delante de numerosos concejales, nuestra concejal la señora Salome Portu solicitó verbalmente al concejal Imanol Azpiroz lo siguiente:

Que dado que el ayuntamiento había hecho público los resultados del sistema Puerta a Puerta le era necesario recibir, para una correcta valoración de esos resultados, datos concretos de las diferentes fracciones de los residuos, es decir, cantidades expresadas en kilos.

El señor Azpiroz le contestó que esos datos existían y estaban recogidos en una serie de tablas, y que no tenía ningún reparo en facilitarlos, y que así lo haría.

Ha transcurrido una semana y esos datos no han sido facilitados a la concejal Salome Portu. Por ello le solicitamos.

Que los datos prometidos por el concejal Imanol Azpiroz le sean entregados al grupo municipal de Eusko Alkartasuna, organizados según diferentes fracciones: vidrio, papel, envases y plástico, orgánico, rechazo, lo recogido por la brigada municipal y cualquier otra fracción existente, junto con la cantidad total de lo recogido.

Seguramente esos datos estarán recogidos en formato electrónico. Por tanto, es suficiente con que sean remitidos a nuestra dirección electrónica.

Esperando que nuestra solicitud sea atendida, saludos."

Iruzkinak

  1. Es muy raro eso, de que no se den los datos de una gestion municipal a los distintos partidos que conforman un municipio, sea gobierno u oposicion. cuando alguien da una interpretacion , lo unico que genera es desconfianza y, el dicho de que, piensa mal y acertaras.

    ErantzunEzabatu
  2. Datu absolutuak emateko hila honetako emaitzei itxaroten egongo dira, ea aurreko hilarenak baino hobeagoak diren. Lastima bat Zubietak atez atekoari uko egin izana, horrela emaitza hobeagoak izango bait ziren aurreko hilan.

    ErantzunEzabatu
  3. Noiz esandute ZUBIETArrek ez duela atez ateko bilketa nahi?

    ErantzunEzabatu