Udala kiebra ekonomiko egoeran

Udal gobernuak udalaren gastu politika ez badu zuzentzen, zulora eramango ditu udal finantzak. Plangintza eza eta Atez Ateko zabor bilketa sistema arrazoi nagusiak.

Si el gobierno municipal no corrige su política de gasto arruinará las finanzas municipales. La falta de planificación y la recogida de residuos Puerta a Puerta son las razones principales.

Egoera ekonomiko latz batean bizi garela diogunean ez dugu ezer berririk esaten; guztiok bizi dugu horren eragina. Baina, zenbat herritarrek dakite Usurbilgo udalaren egoera ekonomikoaz?

Oso gutxik ziur. Zinegotzi gehienek ere ez direla jabetzen apustu egiten dugu. Urte osoan udal gobernuaren iniziatibaz ez da bilera bakar bat ere egin gai hau lantzeko. Ogasun batzordean ez da honi buruz hitzegin era monografiko batean, larritasunak horrela eskatzen badu ere. Azaroan sartu gara eta 2010eko aurrekontuen arrastorik ere ez daukagu, zirriborro xixtrin bat ere ez.

Hurrengo lerroetan, dugun informazio apurrekin, herritarrentzat gogoeta bide izan daitezen hainbat datu, informazio eta gogoeta emango ditugu.

Lehenik eta behin garrantzitsua da udal aurrekontuak ezagutzea. Hortarako gure web orriko beste atal honetara bisita bat egitea komeni da. Bertan, 2009ko udal aurrekontuak daude:

Aurrekontuak 2009

2009ko aurrekontuaren diru sarrerak 13.200.000 euro dira. Horietatik, 1.200.000 banketxe mailegua da; 2.600.000 hirigintza aprobetxamendua; 500.000 eraikuntza eta obra zergatik jasotzen dena eta 5.000.000tik gora beste instituzioetatik jasotzen dena.

Gure kalkuloen arabera, hirigintza aprobetxamenduetatik ez da ezer jasoko, eraikuntza eta obra zergatik erdia jasoko da (250.000) eta beste instituzioetatik aurreikusi dena baino 1.000.000 euro gutxiago jasoko litzateke, adibide nabarmenena, Foru Aldunditik jasotzen denaren jeitsiera, hurrengo taulan jasotzen den bezela (Diputazioaren web orritik jasotako informazioa):

fofim-prevision-final-2009.pdf

Ondorioa: 3.850.000 euro gutxiago jasoko dira eta gainera 1.200.000 euroko mailegua eskatu behar inbertsio nagusi batzuei aurre egiteko (konpostaje planta...). Gobernu espainarretik jasoko den dirua Munalurra urbanizatzeko ez da kontutan hartu, kobratuko dena gastatuko baita. Diru hau (1.000.000) galtzeko arriskua legoke obrak ez balira urtearen amaierako bukatuak egongo, orduan, gastatutako guztia udalak ordaindu beharko luke.

Gastuei erreparatuz: 3.540.000 euro soldatetan erabiliko dira; produktu eta zerbitzuen erosketetan 4.060.000 euro inguru; dirulaguntza mota ezberdinetan 1.500.000 inguru; kapital transferentzietan 275.000 euro; 3.400.000 inguru inbertsioetan, eta mailegu zaharren interesetan eta amortizazioan, 400.000 inguru. Guztira 13.200.000 euro.

Egin diren gastuen jarraipena egin dugu eta ez dugu nabaritu austeritate kriterioak ezarri direnik, nahiz eta urte haseratik esaten genuen beste erakundetik etor zitezkeen dirusarrerak asko gutxituko zirela.

Ondorioa: 3.850.000 eurotako zuloa du udal gobernuak estaltzeko.

Eta nola konpondu?

Lehenik, eta azken egunetako albistea da, Foru aldundiak 850.000 eurotako oparia eman dio. Udala kantitate horrekin zorretan geratuko da Diputazioarekiko, baina Foru Aldundiak eta EUDELen (Udal Elkartea) arteko hitzarmena medio zor hau 2011, 2012 eta 2013 urtetan itzuli beharko da. A ze paotxa!, aurrekontuak zuhurtzirik gabe osatu eta zorra hurrengo legealdian ordaindu behar!

Hemen honen inguruko berria: http://www.diariovasco.com/20091027/economia/ayuntamientos-alerta-roja-podran-20091027.html

Hala eta guztiz, 3.000.000 zorra dugu estaltzeko.

Egin dezagun zor hori gutxitzeko ariketa bat: soldatak ezin ditugu gutxitu (3.540.000); produktu eta zerbitzu erosketan jo dezagun %15 murrizten dugula (3.450.000); dirulaguntza eta kapital transferentziak ia ukitu ezinak dira, baina esfortsu bat eginez, jo dezagun %5 murrizten ditugula (1.685.000); maileguen amortizazioa eta interesak ordaindu behar dira derrigorrez (400.000); orain arte, guztira: 9.075.000 euro inguru.

3.000.000 gutxiago jasoko dugunez, gure aurrekontu topea da: 13.200.000 - 3.000.000 = 10.200.000 euro. Hau izango litzateke gehienez gastatu dezakeguna.

Geratzen zaigun kapitulo bakarra inbertsioetakoa da. Gogora dezagun onartutako aurrekontuan atal honek 3.400.000 euro suposatzen zituela.

Galdera da: ze inbertsio ez ditugu egingo zuloa estali ahal izateko? Aurrekontua ekilibratua lortzeko inbertsioetan, gehienez eta hipotetikoki, 1.125.000 euro bakarrik erabili genitzake: 10.200.000 - 9.075.000 = 1.125.000 euro.

Hurrengo dokumentuan urte honetako inbertsio zerrenda eta kopuruak agertzen dira. Bakoitzak egin dezala bere ariketa. Zer ez egin?

2009-udal-inbertsioak.pdf

Kontutan hartzeko hainbat irizpide:

a) 2.275.000 euro inguru kendu behar dira inbertsio zerrenda horretatik (3.400.000 - 1.125.000);

b) 30.000 eurotik beherakoak urteroko inbertsioak dira gehienbat eta egin beharrekoak dira, nahitaez, 350.000 euro;

c) Lurzoruari eta hirigintzako 2/2006 legearen arabera ia 300.000 euro lege honek zehazten dituen helburuetarako jaso behar dira (babestuetako etxebizitzak eta lur erosketa);

d) Jada eraikitzen ari diren Atalluko brigadaren eraikinarako eta Hastapen Tailerretarako, nahiz eta zerbait merketu, 700.000 euro erabiliko beharko dira, obra hauek ezin dira gelditu;

e) 2010. urtera atzeratzen diren ordainketek urte horren aurrekontua hipotekatzen dute.

Baldintza guzti horiek zorrotz mantenduz, jada, nahitaez erabili beharrekoak dira:  1.600.000 euro inguru (hipotesi honetan inbertsio zerrendatik kendu dira: Potxoenea, skate parkea, Santueneako plaza, konpostatze planta, bidegorriak eta azpiegitura energetikoa hobetzea).

Ondorioz, hipotesi honekin, 425.000 euro zorretan (1.175.000 - 1.600.000) egongo ginateke; eta udal gobernuarentzat gogorrena: Potxoenea proiektuari, Santuenea urbanizatzeari eta konpostatze plantari ezetza eman beharko lieke, beste batzuen artean. Prest ote?.

Laburbilduz. 425.000 euroko zorra aurten kitatu beharko litzateke eta beste 850.000 eurotako zorra hurrengo urteetako aurrekontuak osatzerakoan kontutan hartu beharko da. Eta hau, hipotesi baikorrena da.

Udal finantzen egoera neurtzeko beste era bat udal "aurrezte gaitasuna" ezagutzea da. Adierazle hau aurrekontuko "sarrera arruntak" eta "gastu arruntak" erkatuz ezagutzen da. Famili ekonomiarekin erkatu edo konparatzen badugu aurrezte gaitasuna da zenbat geratzen zaigun dirusarrerei gastu arruntak kentzen badiogu, maileguak erabili gabe.

Gure kalkuloen arabera dirusarrera arruntak 8.150.000 euro izango ditu aurten udalak. Gastu arruntak aldiz: 8.540.000 euro. Honek esaten digu dirusarrera arruntekin ez dugula gastu arruntak ere ordaintzeko; - 390.000 euro (8.150.000 - 8.540.000).

Hau oso larria da. Famili baten egoera batekin konparatuko bagenu, famili horrek dituen dirusarrera propio guztiekin ez luke gastu arruntak (hipotekaren interesak, janaria, energia, arropa eta eguneroko beste gastu arrunta) ordaintzeko adina izango. Famili hori kiebra egoeran egongo litzateke. Usurbilgo udala egoera berdinean dago. Kiebra ekonomiko egoeran.

Eta datorren urtean zer?

Lehen genioen bezela, azaroan sartu gara eta datorren urteko, 2010, aurrekontuen arrastorik ez.

Hurrengo urtea ere beltza datorkigu. Dirusarrerei dagokionez, Diputaziotik etorriko zaiguna ezaguna dugu, hurrengo taulan agertzen da (Diputazioko wen orritik hartua):

fofim-prevision-2010.pdf

Gobernu espainiarrak gutun bat bidaltzen ari da udalei "Zapatero Plana 2" martxan jarriko dutela esanez. Hemen duzue gutuna:

carta-gobierno-espanol.pdf

Gure biztanle kopuruaren arabera 700.000 euro inguru jasotzeko moduan ginateke. Kuestioa da onuradun izateko enplegua sortuko luketen proiektuak aurkeztu behar direla. Usurbilgo Udalak ba al ditu proiektuak aurkezteko? Aurten 1.000.000 euro inguru jaso ahal izan ditu Munalurrako zaharberritze plana aurkeztu delako. Aurreko legealdian prestatu zen proiektua erabiliz. Legealdi honetan tajuzko zerbait ba al dugu aurkezteko?

Baina ezin gara beti egon zerutik edo Madriletik opariak noiz eroriko zain. Udalak gastu arruntak murriztu behar ditu, eta oso murriztu ere. Eta noski, inbertsio haundietaz ahaztu: ahaztu Potxoenea, ahaztu konpostaje planta eta antzekoak.

Kiebra egoeran dagoen famili batek ezin du Caribean egin nahi dituen oporretan pentsatzen egon edota plasmadun telebista berri bat erosi nahian ibili.

Guk gauzak argi ditugu, alkateak auskalo!

El ayuntamiento en situación de quiebra económica

udala kiebra ekonomiko egoeran

Cuando afirmamos que vivimos en una grave situación económica no estamos diciendo nada nuevo; sufrimos sus consecuencias. Pero, ¿cuántos usurbildarras conocen la situación económica del ayuntamiento de Usurbil?

Seguro que muy pocos. Apostaríamos a que la mayoría de los concejales tampoco son conocedores. En todo el año en que la crisis se ha hecho visible no se ha realizado ni una sola reunión por iniciativa del gobierno para tratar esta cuestión. La comisión de hacienda no ha tratado esta cuestión de manera monográfica, aunque la gravedad así lo exigiera. Hemos entrado en noviembre y del presupuesto del 2010 ni se sabe, ni siquiera un triste borrador.

En las próximas líneas, con la poquísima información de la que disponemos, daremos algunos datos, información y opiniones que ayuden en la reflexión de nuestros vecinos.

Lo primero, e importante, es conocer los presupuestos municipales. Para ello convenie visitar este otro apartado de nuestra página web. En él, se encuentran los presupuestos del ejercicio 2009:

Presupuestos 2009

Los ingresos del presupuesto del 2009 ascienden a 13.200.000 euros. De éstos, 1.200.000 corresponden a un préstamo; 2.600.000 a ingresos previstos por aprovechamientos urbanísticos; 500.000 a impuestos aplicados a construcciones y obras; y más de 5.000.000 de euros lo que se recibe de otras instituciones.

Según nuestros cálculos, por aprovechamientos urbanísticos no se va a ingresar nada, por construcciones y obras la mitad de lo previsto (250.000) y de otras instituciones se recibiría 1.000.000 menos de lo previsto inicialmente. El caso más sangrante, el descenso de lo que se preveía recibir de la Diputación Foral de Gipuzkoa; como se refleja en la siguiente tabla (información conseguida de la página web de la Diputación):

fofim-prevision-final-2009.pdf

Conclusión: se ingresarán 3.850.000 euros menos de los previstos y además habrá que pedir un préstamo bancario de 1.200.000 euros para afrontar algunas inversiones (planta de compostaje...). El dinero a recibir para la urbanización de Munalurra otorgado por el gobierno español (1.000.000) no se ha considerado en estas cuentas, ya que lo que se va a cobrar es lo que se va a gastar. Sólo en el supuesto de que las obras no se terminen para finales de año hay riesgo de perder esa ayuda y los gastos realizados los tendría que asumir el ayuntamiento.

Fijándonos en los gastos: 3.540.000 euros se utilizarán para pagar los sueldos; para la compra de servicios y productos, 4.060.000 euros; para repartir subvenciones y ayudas varias, alrededor de 1.500.000 euros; en transferencias de capital, 275.000 euros; en inversiones alrededor de 3.400.000 euros; y para abonar intereses y amortizaciones de préstamos antiguos, alrededor de 400.000 euros. En total 13.200.000 euros.

Hemos realizado un seguimiento de algunos gastos y no hemos percibido que se hayan adoptado criterios de austeridad, a pesar de que desde comienzos de año insistiamos en que las aportaciones de otras instituciones iban a reducirse sustancialmente.

Conclusión: el ayuntamiento tiene un agujero (un déficit) de 3.850.000 euros.

¿Y, cómo le damos la vuelta?

Primeramente, y es noticia de los últimos días, la Diputación Foral le ha hecho un "regalo" de 850.000 euros al ayuntamiento. El ayuntamiento quedará en deuda con la Diputación, pero gracias a un acuerdo entre la Diputación y EUDEL (Asociación de Ayuntamientos) esta deuda habrá que devolverla en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. ¡Menudo chollo!, los presupuestos se confeccionan sin prudencia y la deuda, ¡que se pague en la próxima legislatura!

En este link información al respecto:

http://www.diariovasco.com/20091027/economia/ayuntamientos-alerta-roja-podran-20091027.html

 A pesar de todo, nos quedaremos con una deuda de 3.000.000 euros.

Hagamos un ejercicio para disminuir esa deuda: los sueldos no los podemos reducir (3.540.000); consideremos que reducimos en un 15% la compra de servicios y productos (3.450.000); las subvenciones y transferencias de capital son apenas intocables, pero haciendo un esfuerzo, supongamos que los reducimos en un 5% (1.680.000); los intereses y amortizaciones de los préstamos obligatoriamente hay que pagarlos (400.000); hasta ahora, en total: alrededor de 9.075.000 euros.

Como ingresaremos 3.000.000 menos, el tope a presupuestar es: 13.200.000 - 3.000.000 = 10.200.000 euros. Esto sería lo máximo que podríamos gastar.

El único capítulo que nos queda es el de las inversiones. Recordemos que en el presupuesto aprobado este apartado supone 3.400.000 euros.

La pregunta es: ¿qué inversiones no realizaremos para poder cubrir el déficit? Para obtener un presupuesto equilibrado, como máximo e hipotéticamente, solamente podríamos utilizar 1.125.000 euros en inversiones: 10.200.000 - 9.075.000 = 1.125.000 euros.

En el documento siguiente se hace una relación de inversiones previstas para este año. Que cada cual haga su ejercicio. ¿Qué dejamos de hacer?

2009-udal-inbertsioak.pdf

Criterios a tener en cuenta:

a) Hay que reducir alrededor de 2.275.000 euros de esa lista de inversiones (3.400.000 - 1.125.000);

b) Las que son menores de 30.000 euros son básicamente aquellas que se repiten anualmente y que se tienen que hacer: 350.000 euros;

c) En función de la ley 2/2006 de suelo y urbanismo casi 300.000 euros hay que utilizarlos para el objeto que determina esta ley (viviendas protegidas y compra de suelo);

d) Para el edificio que albergará las instalaciones de la brigada municipal y talleres de iniciación profesional, en Atallu, ya en construcción, por mucho que se abarate, habrá que destinar 700.000 euros. Estas obras ya iniciadas no se pueden dejar de hacer;

e) Los pagos que se retrasen al ejercicio 2010 hipotecarán el presupuesto de ese año.

 Manteniendo esos criterios con rigor, habría que utilizar obligatoriamente alrededor de 1.600.000 euros (en esta hipótesis se han retirado de la lista de inversiones: Potxoenea, el parque de skate, la plaza de Santuenea, la planta de compostaje, los bidegorris y la mejora de la infraestructura energética).

Como consecuencia, con esta hipótesis, tendríamos un déficit de 425.000 euros (1.175 - 1.600.000); y lo más duro para el equipo de gobierno: renunciar a los proyectos de Potxoenea, la urbanización de Santuenea y la planta compostadora, entre otros. ¿Estará dispuesto?

Resumiendo. La deuda de 425.000 euros habría que liquidarla este año y quedaría otra deuda de 850.000 euros para tenerlos en cuenta en presupuestos de años venideros. Y todo esto con la hipótesis más optimista.

Otra manera de conocer la salud de las finanzas municipales es conocer la "capacidad de ahorro".  Este indicador se calcula comparando los "ingresos corrientes" y los "gastos corrientes". Si lo comparásemos con la economía familiar, la capacidad de ahorro sería lo que nos queda de restar a los ingresos los gastos, sin tener que acudir a préstamos.

Según nuestros cálculos, el ayuntamiento tendrá este año unos ingresos corrientes en torno a los 8.150.000 euros. Los gastos corrientes en cambio: 8.540.000 euros. Esto nos indica que con los ingresos corrientes no llegamos a cubrir ni siquiera los gastos corrientes; - 390.000 euros (8.150.000 - 8.540.000).

Esto es muy grave. Si comparásemos esto con la situación de una familia, esta familia no tendría cómo pagar sus gastos corrientes (intereses de la hipoteca, comida, energía, ropa y otros gastos diarios) con sus ingresos. Esa familia estaría en situación de quiebra. El ayuntamiento de Usurbil se encuentra en la misma situación. En situación de quiebra económica.

¿Y el año que viene qué?

Como indicábamos antes, hemos entrado en noviembre y se desconoce por completo cómo será el presupuesto del 2010.

El año que viene será económicamente complicado. En cuanto a los ingresos, conocemos lo que se prevé recibir de la Diputación; está reflejado en la tabla siguiente (dato obtenido de la página web de la Diputación):

fofim-prevision-2010.pdf

El gobierno español está enviando a los ayuntamientos una carta anticipando la puesta en marcha de un "Plan Zapatero 2". Aquí la carta:

carta-gobierno-espanol.pdf

Teniendo en cuenta la población de Usurbil estaríamos en disposición de recibir alrededor de 700.000 euros. La cuestión está en que para poder recibirlos habría que disponer de proyectos que generasen empleo. ¿Tiene el ayuntamiento de Usurbil proyectos? Este año el Ayuntamiento ha podido recibir alrededor de 1.000.000 de euros para la reforma urbana de Munalurra porque existía ese proyecto de reforma; proyecto preparado en la legislatura anterior. ¿En esta legislatura se ha preparado algo decente para poder ser presentado?

Pero no podemos estar siempre mirando al cielo o esperando a ver que nos llega de Madrid. El Ayuntamiento debe reducir los gastos corrientes, y mucho además. Y claro, olvidarnos de las grandes inversiones: olvidarnos de Potxoenea, olvidarnos de la planta de compostaje y similares.

Una familia en situación de quiebra no puede estar pensando en las vacaciones que le gustaría hacer en el Caribe o querer comprar una nueva televisión de plasma.

Nosotros tenemos las cosas claras; el alcalde, ¡vete a saber!

Iruzkinak

 1. La verdad es que habeis puesto un texto largo y complicado de entender. Y los presupuestos estan solo en euskara. Pero despues de leerlo dos veces creo que lo he entendido.
  La situacion es grave. No se porque os extrañais en que no os hayan dado los presupuestos del año 2010 bastante tienen con arreglar el de este año.
  El alcalde no va a renunciar a sus proyectos porque sino ¿que esta cumpliendo de lo que dijo en las elecciones?¿sino esta haciendo nada? Lo de Munalurra con ayuda de Madrid y esta siendo un desastre. Corriendo y deprisa. No lo van terminar este año ni rezando. Y como se tenga que devolver el dinero. Pues peor.
  Tampoco estoy deacuerdo con vuestros numeros, porque son muy obtimistas. No me creo que se vayan a reducir los gastos en esos porcentajes. Supongo que estando a finales de año las subvenciones se habran pagado ya. Y tampoco estoy deacuerdo que los funcionarios cobren todo su sueldazo pase lo que pase. En cualquier empresa ya estarian con ERE o con suspension de pagos.
  ¿Y ante todo esto que dicen los otros partidos? es que no se les oye nada. ¿Ya van al ayuntamiento? ¿les parece bien lo que esta pasando?
  Y a la concejal socialista señora Goyaran ¿no va a presentar una mocion de censura? Y si no quiere, ¿apoyaria una presentada por otros partidos? Parece que su partido dice una cosa y usted hace otra aprovechando los votos del partido socialista.
  Alcalde dimision. Alcalde destitucion.

  ErantzunEzabatu
 2. Parece que Potxoenea no se ha descartado del capítulo de inversiones ya que según el BOG de hoy se licitan sus obras por 841.388,31 euros.

  https://ssl.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/11/c0914377.htm

  ErantzunEzabatu
 3. Potxoenean gehienez gauzak hasi, lardaskatu eta amaitu gabe utziko duten beste txapuza bat izango da, Sutegirekin egin zuten bezala. Ta zertako?. Beste Tabakalera moduko bat herrian izateko?. Hori bai, utziko duten zorra historikoa izango da. Dirua probetxuzko gauzetan gastuatuko balute sikiera!

  ErantzunEzabatu
 4. Hoy se publica en el Boletin Oficial de Gipuzkoa la adjudicación definitiva de la obra en Potxoenea a la empresa Altuna y Uria S.A. por un importe de 772.425,62 €.


  https://ssl.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/03/04/c1002467.htm

  ErantzunEzabatu