Zubietarren lehentasunak?

Azpiegiturak, hondakinak, eskola txikia... arazo ugariei aurre egin behar eta Usurbildik laguntza gutxi.

Zubietarren artean orri bat dabil eskuz-esku hainbat eskakizun biltzen dituena, eta sinatu ondoren, Donostiako alkateari, Odon Elorzari, bidaltzeko asmoarekin. Hona hemen idatziaren kopia bat:

zubieta-sinadura-bilketa.pdf

Kuriosoa da. Eta Usurbilgo alkateari ez zaizkio eskakizunik egin behar? Usurbilgo alkatearentzat ez dago sinadura bilketarik? Udalen arteko koordinazioa eskatzen bada, bi aldeei eskatu beharko zaie, ezta? Eta Herri-Batzarraren egitekoa? Zertan dabil auzo-alkatea?

Idatziaren aurrekariei erreparatuz gero badirudi auzoaren zerbitzuen kudeaketa "desmadre" bat dela. Baliteke horrela izatea baina guztiek jakin bezate udaletxe bakoitzak zer zerbitzutaz arduratzen den aspalditik argituta dagoela - Altuna jauna Usurbilgo alkatea zen garaitik - zerbitzuak auzotar guztientzat direla, edozein udalerritakoa izanik ere, aspaldi adostu zuten udaletxeek; era berean, nork kobratu zerbitzu eta tasa bakoitza eta nola bi udalen artean diru-ajusteak egin ere bai. Gaur egun zuzen egiten den edo ez eztabaidagarria litzateke, baina zehaztuta dagoela, adostuta dagoela, zalantzarik ez.

Herri Batzarra arduratu beharko litzateke bere betetzeaz eta jarraipenaz. Adibidez, Donostiako udalak ordaindu zuen frontoiaren eraikuntza; Usurbilgo udalak ordaindu al dio Donostiari bere erdia?

Idatziak hiru eskakizun biltzen ditu.

Lehenak, zubietarrek adostutako zabor kudeaketa eredua bultzatzea dio. Ez zaio Usurbilgo alkateari berdina eskatu behar, hau da atez-ateko bilketa sistema ez den sistema bat bultzatu dezala?

Orain dela aste batzuk eredu hau aldarrikatuz ekitaldi bat antolatu zen. Haur batzuei irakurri arazi zitzaien manifestu bat. Besteak beste hau zioten: "Esan digute bota beharrekoak koloretako ontzietan botatzeko, ondo bereizita. Eta kolorez apaindu ditugu hondakinak: marroia, horia, urdina, berdea. Gauza bakoitza bere tokian. Nahastu gabe."

Argi eta garbi geratzen zaigu zubietarrek ez dutela nahi "atez ateko sistema". Paragrafo horrek ez du zentzurik atez ateko bilketa sistema batekin.

Haurrak horrelako ekintzetan erabiltzea ez zaigu egokia iruditzen, baina bakoitzak bereari eutsi diezaiola.

Bigarren eskakizuna. Nahastutako zaborrentzako diren ontzi berdeak kentzeko eskatzen da.Zubietarrek erabilgarri dituzte ontzi "berdeak", zaborra nahastua botatzeko Usurbilen erabiltzen genituen bezelakoak. Donostiako lur eremuan daude baina Zubietar guztien eskura.

Usurbilgo udalak 300.000 euro inguru erabili ditu zubietarrek erabaki duten hondakin bilketa martxan jartzeko (argazkian ikus daitekeen makina konpostagailu urdinak 135.000 euro kosta da). Zubietarrek sinatzen ari diren idatzi horretan zergaitik ez dute eskatzen beraiek erabaki duten azpiegitura guzti honen kostearen erdia Donostiak ordaindu dezan?

Hirugarren eskaera. Zabor bilketaz Usurbil arduratu dedila. Eta ez al zaio Usurbilgo alkateari horren inguruan eskaerarik egin behar? A ze paotxa Donostiarentzat! Ardura gutxiago! Zalantzan edo eztabaidan jarri lezakeena da garestiago edo merkeago aterako ote zaion.

Eta hauek al dira zubietarren kezka nagusienak?

Ez zubietar batzuentzat.

Batzuk zer eskaturik badute Odon Elorzari, eta baita Xabier Mikel Errekondori: Zubietako Eskola Txikiaren etorkizuna.

zubieta-eskola-txikia.JPG

Eskola txiki Publiko honek Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako bi kurtsoak eskaintzen ditu. 40 ikasle inguru guztira.

Azken urteetan izandako ikasle kopuruaren bilakaeraren arabera gurasoek zein irakasle taldeak bidezkoa ikusi dute ikastetxe publiko honek 12 urterarte ikasketak emateko aukerak dituela. Hori dela eta 2009ko udaberrian "Zubietako eskola: etorkizun eske" txostena prestatu zuten eta alderdiei, udalei eta hezkuntza delegaritzari helerazi.

Eskola publikoak premi larri batzuk ditu: jangela zerbitzua eta atarian aterpe bat. Beste batzuk epe ertain-luzekoak: ikasgela prefabrikatua ordezkatu eta ikastetxea bere osotasunean haunditu.

Ikastetxe publikoa Donostiako lurretan dago. Orain dela aste gutxi Donostiako zinegotzi arduradunarekin elkartu ostean (Jon Lasa, Alternatiba alderdikoa) adierazi zien berak bat egiten zuela Hezkuntza Delegaritzak hartutako erabakiarekin (Haur Hezkuntza bakarrik eskaintzea, Lehen Hezkuntzako bi kurtsoak kendu, hau guztia 2010-11 ikasturtean).

Zubietarrek ez al dute lehentasunataz gai hau? Ez al diote laguntza eskatu behar Usurbilgo alkateari? Ez al diote Usurbilgo Udalari eskatu behar Hezkuntza Mahaia elkartzea Zubietako Eskola Publikoaren etorkizunaz mintzatzeko? Gauza batzuetan Usurbilgo Udala Donostiako eskumenetan sartu behar du eta beste batzuetan ahaztu?

Usurbilgo Hamaikabat kezkatuta dago gai honekin. Otsailean aurrematrikulazioak egin behar dira eta ordurako irtenbide bat bilatu behar da.

Non dago Herri Batzarra? Zubietar gutxi batzuei kezkatzen die eskola publikoa?

¿Las prioridades en Zubieta?

Infraestructuras, residuos, escuela pública... muchos problemas que abordar y poca ayuda desde Usurbil.

En Zubieta se está repartiendo un escrito para ser firmada con unas peticiones dirigidas al alcalde de Donostia, Odon Elorza. Este es el escrito:

zubieta-sinadura-bilketa.pdf

Es curioso. Y al alcalde de Usurbil, ¿no hay que realizarle ninguna petición? ¿no hay una recogida de firmas dirigida al alcalde de Usurbil? Sí se solicita una coordinación entre ayuntamientos, habrá que pedírsela a ambas partes, ¿no?. ¿Y dónde quedan las responsabilidades de la Junta Vecinal? ¿A qué se dedica el alcalde pedáneo?

Si nos fijamos en los antecedentes mencionados en el escrito parece que la gestión de los servicios en el barrio es un desmadre. Puede que así sea, pero que todos sepan que los ayuntamientos saben perfectamente – desde los tiempos en que el señor Altuna era alcalde de Usurbil – a qué servicios se tiene que dedicar cada cual. Los servicios se prestan a todos los vecinos independientemente del municipio al que pertenezcan; eso quedó acordado entre ambos ayuntamientos desde hace mucho; de la misma manera que acordaron quien cobraba cada tasa o servicio y cómo se realizaría entre ambos municipios los ajustes contables. Si actualmente se realiza correctamente es discutible, pero que está concretado y acordado entre ambos ayuntamientos, es indudable.

La Junta Vecinal se debería preocupar de velar sobre su cumplimiento. Por ejemplo, el ayuntamiento de Donostia pago la construcción del nuevo frontón; ¿el ayuntamiento de Usurbil ha pagado a Donostia la mitad que tenía acordado?

El escrito recoge tres peticiones.

El primero, solicita impulsar el modelo de recogida de residuos que han decidido los zubietarras. ¿No habría que pedir lo mismo al alcalde de Usurbil?, es decir, ¿que impulse un sistema que no es el Puerta a Puerta?

Hace unas semanas, proclamando este modelo de gestión de residuos organizaron un acto. Se les hizo leer a unos niños un manifiesto. Entre otras cuestiones decía lo siguiente (traducción propia): “Nos han dicho que lo que tengamos que tirar lo tiremos en contenedores de colores, bien separado. Y hemos adornado de colores los residuos: marrón, amarillo, azul, verde. Cada cosa en su sitio. Sin mezclar.”

Nos ha quedado muy claro que los de Zubieta no quieren el “puerta a puerta”. Ese párrafo no tiene ningún sentido con un sistema puerta a puerta.

No nos parece en absoluto oportuno utilizar a los niños y niñas en actos como éste, allá cada cual con su conciencia.

En la segunda petición se pide que se retiren los contenedores verdes para la recogida de basura.Los zubietarras pueden utilizar estos contenedores verdes, como aquellos que en Usurbil usábamos para depositar la basura “mezclada”. Están en el término municipal de Donostia pero a disposición de todos los zubietarras.

El ayuntamiento de Usurbil ha destinado alrededor de 300.000 euros para poner en marcha el sistema que los zubietarras han decidido (en la fotografía se puede ver una máquina compostadora azul, que nos ha costado 135.000 euros). ¿Por qué no solicitan los zubietarras en el escrito que están firmando que la mitad de todo este gasto, que ellos han decidido, lo asuma el ayuntamiento de Donostia?

Tercera petición. Que se encargue el ayuntamiento de Usurbil de la recogida de las basuras. ¿Y no habrá que pedirle lo mismo al alcalde de Usurbil? ¡Menudo chollo para Donostia! ¡Menos responsabilidades! Lo único que tendría que estudiar Donostia es si le sale más caro o más barato.

¿Y estas son las máximas preocupaciones de los zubietarras?

No para algunos.

Algunos si tienen cosas que pedir a Odon Elorza, y también a Xabier Mikel Errekondo: El futuro de la Escuela Unitaria Pública de Zubieta.


zubieta-eskola-txikia.JPG

La escuela pública unitaria ofrece los niveles de formación de Escuela Infantil y los dos primeros cursos de Escuela Primaria. En total, alrededor de 40 alumnos.

Teniendo en cuenta el incremento de alumnos de los últimos años, tanto las familias como el equipo de educadores han considerado factible que esta escuela pública pueda llegar a ofertar formación hasta los 12 años (todos los cursos de formación infantil). Considerando esta posibilidad en primavera de 2009 prepararon el informe “Escuela de Zubieta: solicitando futuro”, y lo repartieron entre partidos políticos, a los ayuntamientos y a la Delegación de Educación.

Esta escuela pública tiene necesidades apremiantes a corto plazo: servicio de comedor y una cubierta en la entrada. Otros, a medio-largo plazo: sustituir el aula prefabricada y aumentar la capacidad total de la escuela.

La escuela pública esta dentro del término municipal de Donostia. Hace unas pocas semanas, durante la reunión con el concejal responsable de cuestiones educativas (Jon Lasa, del partido Alternativa), éste les hizo saber que él hacia suyas las decisiones que había tomado la Delegación de Educación (que desde el curso 2010-11 solamente se iba a impartir formación infantil, 2-5 años, eliminando los dos cursos de formación primaria)

¿Los zubietarras no tienen entre sus prioridades esta cuestión? ¿No le van a pedir socorro al alcalde de Usurbil? ¿No le van a pedir al ayuntamiento de Usurbil que reúna a la Mesa de Educación para que se hable del futuro de la Escuela Pública de Zubieta? ¿En algunas cuestiones el ayuntamiento de Usurbil debe interferir en competencias de Donostia y en otras no?

Hamaikabat de Usurbil está muy preocupada con esta cuestión.

En febrero se tiene que realizar las pre-matriculaciones y para entonces hay que buscar una solución.¿Qué hace la Junta Vecinal?

¿Solamente les preocupa a unos cuantos zubietarras el futuro de la Escuela Pública?

Iruzkinak

  1. Con esa lapidaria y breve frase resumiría la voluntad de los promotores de esa recogida de firmas. Que por otra parte, no andarán muy lejos de la influencia del alcalde de Usurbil.

    Como el bloger del chipirón, aquí también echando la culpa al alcalde de Donostia y a la Delegación de Educación. ¿Cuándo se ha visto al alcalde haciendo una apuesta en Usurbil por la escuela pública? Ahora existe la oportunidad considerando el incremento de la natalidad de plantearse una escuela pública en Usurbil y en Zubieta.

    Tendrá la sociedad civil que volver a movilizarse, entiéndase recogida de firmas, para que el ayuntamiento apueste por la escuela pública. Aunque para que se lleve a cabo tengan que pasar años, como con el tema del referendum de las basuras.

    ErantzunEzabatu
  2. Y dedonde saldran los 300000 euros que va a costar el garbi-txiki de Zubieta?. Espero que el ayuntamiento no se hara cargo de tal cantidad viendo la rebaja economica que tenemos y los que nos viene encima.Uno va al ayuntamiento a pedir dinero y le dicen que NO y luego para Zubieta 300000, aqui se ve que, quienes mandan realmente en Usurbil son los de Zubieta,

    ErantzunEzabatu