Amarru urbanistikoa

kalezarreko-konbentua.JPG

Iazko udara amaieran Kalezarreko komentuko monjak desalojatuak izan ziren eta, han eta hemengo egoitzetan sakabanatuak.

Geroztik adierazi zaigu guzti hau egin zela komentua eraitsi ondoren zahar errezidentzi edo "gerontologikoa" eraiki ahal izateko.

Gure zalantzak ditugu gerontologikoa eraikitzea ote den udal gobernuaren lehentasuna; edota, aldamenean eraikiko diren - lurjabea berdina da - etxebizitza libreak eraikitzea ote den.

Orain hiru hilabete, "Andatza" udal gobernuaren aldizkarian, titular hau aurkitzen genuen: "Gerontologikoa abian da. Udalak, Matiak eta Foru Aldundiak hitzarmena adostu dute". Erabat gezurra da; udalak ez du hitzarmenik adostu Foru Aldundiarekin.

Zergaitik egiak ez diren baieztapenak egin behar ditu udal gobernuak? Bere garapenean benetako zailtasunak ikusten dituelako, eta beste batzuei etorkizunean errua egozteko? Medallak zintzilikatzeko hasi aurretik?

Udal gobernuak 35 etxebizitza libre egin nahi ditu, orain komentuak okupatzen duen eremuan. Hortarako araudia aldatuko du, zeren lehen 26 etxe baimentzen ziren.

Guzti honen truke ingurua urbanizatua geratuko da, N-634 bus geltoki bat eraikiko da, igogailu bat jarriko da gerontolojikoa eta bus geltokia lotzeko, udalak 200 m2ko lokala eskuratuko du eta beste bat, 250 m2koa Gerontologikoarekin konpartitzeko asmoz.

Gure iritziz asmo guzti honekin lurjabeari opariak egiten dira.

Adibidez, garapen urbanistiko bat egiten denean, lagapen kontzeptuan %15 udalari eman behar zaio. Udal arkitektoaren txostenaren arabera %15a, bi lokal horiekin asetzen da. Hemen txostena:

arkitekto txostena.pdf

Gure ustetan lagapen hau ez dago teknikoki aski justifikatua. Teknikariaren txostentxoa aztertuz gero ez da argitzen “gaur egungo merkatu balio eta eraikuntza kostuak” zeintzuk diren; zeintzuk dira merkatu balio horiek? Nongo eraikuntzekin erkatu dira eraikuntza kostuak? Zein merkatu testigu erabili dira baloraketa egiteko? Non daude kalkuloak ondorioztatzeko “probetxamendu lagapenaren balioa 340.000 euro direla”? Zer oinarri du baieztapen honek: “hitzarmenean adostutako bi lokalen balioa jaso behar den lagapenarekiko baliokidea da”? Zein baldintzetan entregatuko dira lokalak?

Probetxamendu lagapenaren balioa berkalkulatu behar litzateke eta argiago jaso txosten batean. Lagapen hori udalak jasoko lituzkeen ondasunak baino gehiago izango balitz kopurua monetarizatu beharko litzateke Zoruaren Legeak agintzen dituen helburuetara bideratzeko.

Beste adibidea: Udal gobernua konprometitzen da bus geltokia eta igogailua finantzatzeko dirulaguntzak lortzen promotorearekin elkarlanean. Urbanizazioa promotorearen betebehar bat da, ez beste inorena; ondorioz, onartezina da Usurbilgo Udala beste erakundeen aurrean dirulaguntzak eskatzera konprometitzea.

Jakin dugunez hitzarmena onartu aurretik, eta udal espedientean ez dago honen arrastorik, Foru Aldundiko Azpiegitura eta Errepide departamenduak ez du bere iritzirik eman. Beraz, hitzarmena onartu aurretik Foru Aldundiaren oniritzia jaso beharko litzateke, bestela, gerta liteke enpresa eraikitzaileari betebehar batzuk errekonozitzea gero bete-ezinak gerta litezkeenak.

Promotoreek aurkeztu dituzten dokumentuen arabera etxe bakoitzeko 24.000 euro inguruko mozkinak izango dituzte. Etxebizitza libre bakoitzak 200.000 eurotan saltzeko asmotan.

Nork sinisten du hau?

Chanchullo urbanístico


A finales del verano pasado las monjas del convento de Kalezar fueron desalojadas y dispersadas en diferentes lugares.

Posteriormente se nos ha estado diciendo que eso sucedió para poder derruir el convento y poder construir una residencia de ancianos o "gerontológico".

Tenemos nuestras dudas que la prioridad del gobierno municipal sea la construcción de la residencia gerontológica; o, sea la construcción de las viviendas libres en un lugar adyacente. El propietario del suelo es el mismo.

Hace tres meses, en la revista del gobierno municipal "Andatza", podiamos leer el siguiente titular (traducción propia): "El gerontológico está en marcha. El ayuntamiento, Matia y la Diputación Foral han acordado un convenio". Es absolutamente falso; el ayuntamiento no ha acordado ningún convenio con la Diputación Foral.

¿Por qué tiene que realizar el gobierno municipal afirmaciones que no son ciertas?¿Porque ve verdaderas dificultades en su desarrollo, y necesita alguien al que echar la culpa en el futuro?¿Para ponerse medallas antes de empezar?

El gobierno municipal quiere construir 35 viviendas libres en lo que actualmente es terreno del convento. Para ello cambiará la normativa vigente, dado que antes solamente se permitían 26 viviendas.

A cambio se urbanizará el entorno, se construirá una nueva parada de autobús en la N-634, se construirá un ascensor que una en el futuro el gerontológico y la parada del autobús, el ayuntamiento recibirá un local de 200 m2 y otro de 250 m2 a compartir con el gerontológico.

A nuestro entender con todo esto se están haciendo regalos al promotor y dueño del suelo.

Por ejemplo, cuando se realiza un desarrollo urbanístico, en concepto de cesión se debe entregar un 15% al ayuntamiento. Según el informe del arquitecto municipal ese 15% es equivalente a los dos locales antes mencionados. Este es el informe (en euskera):

informe arquitecto.pdf

A nuestro criterio esta cesión no está suficientemente justificada técnicamente. Analizando el informe del la técnico no se aclara cuales son "los valores actuales de mercado y costos de construcción"; ¿cuáles son esos valores de mercado?¿Con qué edificaciones se ha comparado esos costes de construcción?¿Qué valores testigo se han utilizado para realizar la valoración?¿Dónde están los cálculos para concluir que "el valor de la cesión del aprovechamiento es de 340.000 euros"?¿Qué base tiene la siguiente afirmación: "el valor de los dos locales recogidos en el convenio es equivalente a la cesión"?¿en qué condiciones de acabado se van a entregar los locales?

El valor de la cesión por aprovechamiento se debería recalcular y recoger con mayor claridad en un nuevo informe. Si el valor de la cesión fuese superior al valor de los locales, el exceso debería monetarizarse y ser utilizado para los objetivos según se establecen en la Ley del Suelo.

Otro ejemplo: El gobierno municipal se compromete a colaborar conjuntamente con el promotor en el logro de subvenciones para financiar la parada de autobus y el ascensor. La urbanización es una obligación del promotor, y de nadie más; por tanto, es inaceptable que el ayuntamiento de Usurbil se comprometa a conseguir subvenciones de otras instituciones.

Hemos tenido constancia que con anterioridad a la aceptación del convenio, y en el expediente municipal no hay nada que lo contradiga, que el departamento de infraestructuras y carreteras de la Diputación Foral no ha mostrado su parecer. Por tanto, antes de la aceptación del convenio se debería haber obtenido el visto bueno de la Diputación Foral, si no, puede ocurrir que a la empresa constructora se le reconozca unas obligaciones que posteriormente sean imposibles de cumplir.

Según la documentación presentada por los promotores el beneficio por vivienda libre será de 24.000 euros. Con la previsión de venta de cada vivienda libre en 200.000 euros.

¿Quién se lo cree?

Iruzkinak