Azpijokoan eginiko esleipena?

Alkateak sinatzen dituen hainbat dekretu zalantzazkoak lirateke.

Irakurle, zerorrek baloratu gure zalantza gehiegizkoa den ala ez. Hona hemen dekretua:

Dekreto 2010/0333

Dekretua bi ikuspegitik aztertu daiteke: edukiari helduaz eta formari.

Edukia.

Azpikontratatzen den lana udal lanpostuen funtzioen azterketa egitea eta balorazioa da, ordainsari politika ezartzeko asmoz.

2002. urtean LKS coop. enpresa kontratatua izan zen lanpostuen funtzioen azterketa egiteko eta lana egin ondoren txostena entregatu zuen. Legealdi honen haserarako txostena esku artean zuen gobernu berriak. Nonbait ez zuten oso gogoko eta "a dedo" pertsona bat kontratatu zuten, bere egiteko nagusiena izanik funtzioen azterketa jasotzen zuen txostenaren (funtzioen eskuliburua) "egokitzea". 3 urte pasa dira eta lan hori ez da egin.

Eta orain, lan berdina egin dadin, alkateak erabakitzen du lan hori azpikontratatzea. Eta nolako dirutzarekin: 56.840 eurotan baloratu du lana, BEZa barne, alajaina. Egia da lanpostuen balorazioa ere egin behar dela, baina ez du inondik ere prezio hori justifikatzen. "A dedo" kontratatu zen langileak bere soldata kobratzen jarraitzen du.

Lanpostuen balorazioa egiteak beste zeharkako ondorioa dakar. Esperientziak dio horrelako prozesu bat egiten denean langileen soldatak %5 eta %10 bitartean igotzen direla; lan berdina eginez.

Forma.

Aholkularitza munduan dabiltzan hainbat profesionalekin kontsulta egin ondoren guztiek esan digute gustorasko egingo luketela lan hori, prezio horretan. Baina hemen tranpa: lan honen esleipena edo adjudikazioa "era negoziatuan" egin da, guztiek ezin dute parte hartu; hau da, alkateak nahi duenari gonbitea egin eta oferta onena egiten duenak lana berarentzat.

Gipuzkoan eta Euskal Herrian dozenaka enpresa eta profesional daude horrelako lan bat egiteko gaitasuna dutenak. Eta nortzuk dira gonbidatuak? Katalanak!!! Bartzelonakoa bat eta Reusekoa bestea.

En fin, sin comentarios.

¿Adjudicación amañada?

Algunos decretos firmados por el alcalde siembran la duda.

Lector, valora tú mismo si nuestra duda es exagerada o no. Aquí el decreto:

Dekreto 2010/0333

El decreto se puede analizar desde dos puntos de vista: desde el contenido y desde la forma.

Contenido.

El trabajo que se subcontrata es el análisis de las funciones de los puestos de trabajo y su valoración, al objeto de adoptar una política de retribuciones.

El año 2002 fue contratada la empresa LKS coop. para el estudio de funciones de los puestos de trabajo. Después de efectuar el trabajo entregó el correspondiente informe. El nuevo gobierno tenía entre manos este informe al comienzo de la legislatura. Por lo visto, no era de su agrado y contrató "a dedo" una persona, siendo una de sus labores más importantes "adaptar" ese informe que recogía el estudio de funciones (manual de funciones). Han transcurrido 3 años y el trabajo sin hacer.

Y ahora, para que se haga el mismo trabajo, el alcalde decide subcontratar ese trabajo. Y con qué dineral: ha valorado el trabajo en 56.840 euros, IVA incluido, ¡la de dios! Es cierto que también se tiene que hacer la valoración de puestos, pero de ninguna manera justifica ese precio. La persona contratada "a dedo" sigue cobrando su sueldo.

El realizar la valoración de los puestos de trabajo tiene otro efecto colateral. La experiencia marca que cuando se realiza un proceso de este tipo los sueldos de los/las trabajadores sube una media de entre un 5% y un 10%; realizando el mismo trabajo.

Forma.

Hemos contactado con varios profesionales del sector de la consultoría y todos nos afirman que estarían encantados de realizar ese trabajo, a ese precio. Pero aquí la trampa: la adjudicación de este trabajo se ha realizado con el "procedimiento negociado", no todos han podido participar; es decir, el alcalde ha podido invitar al que ha querido y el/la que presente mejor oferta el trabajo para él/ella.

En Gipuzkoa y en Euskal Herria hay docenas de empresas y profesionales con capacitación para realizar un trabajo de estas características. ¿Y quienes han sido invitados? ¡¡¡Catalanes!!! Uno de Barcelona y otro de Reus.

En fin, sin comentarios.

Iruzkinak