Epaileen erabakiak sahiestu nahirik?

Atsobakarreko konpost-planta epaileek geratu ondoren "garbigune" bat eraiki nahi da Atalluko erriberan.

Gure ustetan udal gobernuak egin nahi duen ekimen hau - garbigune bat, eraikin batekin - guztiz desegokia da. Argudioak jarraian emango ditugu, baino lehenik eta behin, kokatu dezagun non egin nahi den hurrengo planoaren bidez:

atallu aldatua.pdf

Kokapen hori Atalluko zona industrialean dagoen lur pilaketa bat da. Oraingo udal gobernuak zoru industrial berri honen urbanizazioa jaso aurretik kenduta behar zuena. Atalluko industrigunearen hasierako proiektoaren planoan argi eta garbi ikusten da non bukatzen den industrigunearen urbanizazioa:

atallu proiektoa.pdf

Gure iritziz garbi dago ekimen hau irregularra dela zeren industrigune urbanizatuaren kanpo geratzen da; baita ere, hurrengoengatik:

"Garbigunearen" kokapena ontzat ematen duen txostenean ez dira aipatzen aurreko legealdietan emandako debekuak. Adibidez:

Udalbatza Plenoak 2003ko apirilaren 9an, Jose Antonio Altuna alkate zela, Atalluko lur-jabeek eginiko eskaera baten aurrean, zera erabaki zuen:

"Sektore honetako (Atallu) probetxamendu urbanistikoa handitzeko eskaera ukatzea."

2005ko urriaren 18an, Usurbilgo udalak, Atalluko garapenean inplikaturiko enpresekin  batzar bat egin zuten. Batzar haren aktak zera zioen atal batean:

“Movimiento de tierras: ... los acopios de tierras realizados ... en la parte trasera de la Unidad de Ejecución nº2 podrían acarrear algún tipo de problema de cara al futuro.En este sentido ... existe un escrito del anterior Alcalde, Jose Antonio Altuna, que desautoriza el relleno. 

Udal gobernuak garatu nahi duen ekimenak probetxamendu urbanistikoa haunditzen du eta baimendu gabeko lur pilaketa baten gainean egin nahi du.

Udal Batzarrari aurkeztu zaizkion txostenetan ez da aipamenik egiten herri-bideekiko egon eta errespetatu behar diren distantzien inguruan inolako irizpiderik; ezta ere Loiolako araztegira Usurbilgo ur-zikinak eramango dituen interzeptorearen inguruko baldintzak eta mugak; ezta ere Oria ibaiarekiko mantendu behar diren distantzien inguruko baldintzak.

Elementu guzti hauek bere isla behar dute Udal Batzarrera aurkeztu behar diren txostenetan, eta hauen inguruan Udal Batzarrak informazioa behar du behin betiko erabakia hartu aurretik.

Atallu industrigunearen azalera definitu zenean azterketa hidrolojikoak egin ziren jakin ahal izateko nolako eragina izango zuen inguruko lurretan eta zehazki Santu-enea auzoan.

Azterketa hark kontutan izan zuen azaleran, Atalluko proiektuan, ez zegoen orain "garbigunea" kokatu nahi den lur metaketa. Beraz, gerta liteke, lur metaketa hau konsolidatuko balitz, Oria ibaiaren joan-etorriak uholde garaitan beste era batekoak izatea, eta benetan lehen kalkulatu zirenak baino kaltegarriagoak izatea.

Gai hau ezin da ahaztu eta honen inguruan azterketa berri bat egin beharko litzateke.

"Garbigune" batek trafiko-flujoetan eragina nabarmena du; Atallu diseinatu zenean aurreikusi ez zirenak. Edozein erabaki hartu aurretik trafiko-flujo azterketa egitea eskatzen dugu.

Ekimen honek Atsobakarren egin nahi zena, eta epaileek geratua,  ordezkatu nahi izatea kezkatzen gaitu. Pikaolan Usurbilek badu bere "garbigune" propioa. Zertarako hau? Inguruko herritako jendeak erabiltzeko aukera izango dute? Konpostajerako makinak jarriko dizkigute? "Garbigunea" deitzea epaileen ekimena sahiesteko trikimailu bat besterik ez da?

¿Intentando saltarse decisiones judiciales?

Tras la suspensión de los jueces de la planta de compostaje de Atsobakar se quiere construir un "garbigune" en la ribera de Atallu.

A nuestro parece es totalmente desacertada esta iniciativa - un "garbigune", con un edificio - que pretende desarrollar el gobierno municipal. Damos las razones a continuación; pero, antes que nada, localicemos donde se quiere hacer mediante el siguiente plano:

atallu modificado.pdf

Esa ubicación es un acopio de tierras situado en la zona industrial de Atallu. Un acopio que debía haber desaparecido antes de que el actual gobierno hubiera recepcionado la urbanización de esta nueva zona industrial. En el plano del proyecto inicial de la zona industrial se observa claramente donde termina la urbanización:

atallu proyecto.pdf

Nuestra postura es que esta iniciativa es irregular dado que la ubicación se situa fuera de lo que es la urbanización propiamente dicha de la zona industrial; y también por lo siguiente:

En el informe que justifica la idoneidad de la ubicación del "garbigune" no se mencionan prohibiciones que se decidieron en legislaturas anteriores. Por ejemplo:

El 9 de abril del 2003, el Pleno Municipal, siendo Jose Antonio Altuna alcalde, ante una petición de los propietarios de Atallu, decidió lo siguiente:

"Denegar la petición de incremento del aprovechamiento urbanístico del sector (Atallu)".

 El 18 de octubre de 2005, el ayuntamiento de Usurbil, mantuvo una reunión con las empresas que estaban desarrollando el sector. El acta de aquella reunión dice lo siguiente:

“Movimiento de tierras: ... los acopios de tierras realizados ... en la parte trasera de la Unidad de Ejecución nº2 podrían acarrear algún tipo de problema de cara al futuro.

En este sentido ... existe un escrito del anterior Alcalde, Jose Antonio Altuna, que desautoriza el relleno.


La iniciativa que quiere desarrollar el gobierno municipal incrementa el aprovechamiento urbanístico y lo quiere realizar sobre un acopio de tierras realizado sin autorización.

En el informe que se ha presentado a la Corporación no se realiza ninguna mención a las distancias mínimas que se tienen que mantener respecto de los caminos públicos; tampoco sobre la condiciones y limitaciones que implicará el interceptor que llevará las aguas residuales a la depuradora de Loiola; y tampoco, las condiciones sobre las distancias a mantener respecto al río Oria.

Todos estos elementos tienen que tener su reflejo en los informes que se presenten al Pleno Municipal; el Pleno necesita de toda esta información antes de tomar ninguna decisión definitiva.

Cuando se definió la superficie de la zona industrial de Atallu se realizaron estudios hidrológicos para conocer los efectos que iba a tener en las zonas colindantes y especialmente en Santu-enea.

En la superficie, la del proyecto de Atallu, que tomó en cuenta aquel estudio, no se incluía el acopio de tierras en la cual se quiere situar el "garbigune". Por lo tanto, puede suceder, si este acopio de tierras se mantiene, que el comportamiento del río Oria en situaciones de inundación sean distintas, y que sean más dañinas que las que se preveían anteriormente.

Este tema no se puede obviar y habría que realizarse un nuevo estudio.

Un "garbigune" influye claramente en el tráfico; un tráfico que no se considero cuando se proyecto Atallu. Antes de tomar ninguna decisión solicitamos se realice un estudio sobre el flujo de tráficos.

Nos preocupa que esta iniciativa pretenda sustituir al previsto en Atsobakar y paralizado por los jueces. Usurbil ya tiene su propio "garbigune" en Pikaola. ¿Para qué este? ¿Podrán venir los vecinos de los municipios del entorno? ¿Pondrán máquinas de compostaje? ¿Llamarle "garbigune" es una triquiñuela para evitar la acción de los jueces?


Iruzkinak