Olarriondo eta Ugartondoko etxeen zozketa noizko?

Herritar batek bidalitako posta elektroniko bati erantzunez.

Horrela zioen e-postak:

“Kaixo Hamaikabateko zinegotziak:

Bi urte pasa dira udaletxeak onartu zuela zozketan parte hartu behar dugunon zerrenda. Geroztik ez dugu ezer jakin, ez dirudi ezer egiten ari denik.
Alokairuan etxe bat hartu nuen Olarriondo eta Ugartondoko etxeak egitera zihoazela jakin nuenean, zorte piska batekin babestutako etxea tokatu eta bertan bizitzeko aukera, ez baidut nahi herritik joan behar izatea.
Zaborrak alde batetik bestera pasiatzen entretenitzen zareten bitartean (udal agintariok) neri alokairu kontratoa berritzeko garaia iritsi zait, 5 urte pasa dira. Galdetzen dizuet: zenbat aldiz kontratoa berritu beharko dut etorkizunean?


Erantzuna publikoa izatea eskatzen dizuet.”

Egi haundiak esaten dituzu zure idatzian.
Azken bi urte hauetan hondakinen joan-etorria izan da gobernuaren ardura ia bakarra. Baita ere, dugun informazioaren arabera pauso sendorik ez da eman Olarriondon eta Ugartondon eraiki behar diren babes ofizialeko 168 etxebizitzen, 168 etxebizitza tasatuen eta alokairu sozialerako 23 etxebizitzen sorreran.

Dugun azken berria da udal gobernuak oraindik eraikitzen hasi ez diren alokairu sozialerako 23 etxebizitzak Eusko Jaurlaritzaren esku utziko dituela 50 urteetarako. 2010eko aurrekontuen arabera, 989.000 euro jasoko ditu horren truke. Diru hau ez da erabiliko etxe horiek eraikitzeko, etxe horiek promotoreek eginda entregatu behar die Udalari, baizik aurrekontuaren zorrak koadratzeko. Guztiz desegokia konsideratzen dugu erabaki hau, diru hori etxe sozial gehiago sortzeko erabili behar litzateke.

Sentitzen dugu erantzun gordin hau eman beharra baina alkate honek ez du interes handirik babestutako etxe hauek eraikitzeko. Udalarenak diren ia etxe sozial guztiak, eta izango direnak, Eusko Jaurlaritzaren esku utzi ditu diru truke.

Are gehiago. Esfortsu guztiak jarri ditu etxebizitza libreak eraikitzeko. Kalezarreko A-96 eremuan (Portalmusu) 35 etxebizitza libre eraikitzeko pausoak eman ditu enpresa batekin konbenio bat sinatuz (A-97 eremuan, konbentua, erresidentzi bat egin nahi delaren aitzakiarekin).
Olarriondoko eta Ugartondoko etxebizitzak egiteko arazoak omen daude etxe-eraikitzaileekin eta krisi ekonomikoa arazo larria da; baina, etxebizitza libreak soilik egiteko garaian, ez dago krisirik!

Zenbat aldiz alokairu kontratoa berritu beharko duzun galdetzen diguzu. Ez dakigu; baina, alkate honekin Olarriondoko eta Ugartondoko etxebizitzek etorkizun iluna dute, edo gutxienez, urrutiko etorkizuna.

El sorteo de las viviendas de Olarriondo y Ugartondo, ¿para cuándo?

Respondiendo a un correo electrónico enviado por un usurbildarra.

Así decía el correo electrónico:

“Hola concejales de Hamaikabat:

Han pasado 2 años desde que el ayuntamiento aprobó la lista de los que vamos a participar en el sorteo. Posteriormente no hemos sabido nada, no parece que se esté haciendo nada.
Entre en una vivienda de alquiler cuando supe que se iban a construir las viviendas de Olarriondo y Ugartondo, con un poco de suerte me tocaría una vivienda protegida y una oportunidad de vivir en Usurbil, ya que no me quiero ir a otro lugar.
Mientras (los que gobernáis el ayuntamiento) os entretenéis en como pasear la basura de un lugar para otro me ha llegado el momento de renovar el contrato de alquiler, han pasado 5 años. Os pregunto: ¿cuántas veces voy a tener que renovar el contrato en el futuro?


Os solicito que la respuesta sea pública.”

Dices grandes verdades en tu escrito.
En los últimos dos años las idas y venidas de los residuos ha sido la ocupación casi única del gobierno municipal. Además, hasta donde sabemos, no se han dado pasos sustanciales en la construcción en Olarriondo y Ugartondo de las 168 viviendas de protección oficial, las 168 viviendas tasadas y las 23 viviendas sociales previstas.

La última noticia conocida es que va a dejar en manos del Gobierno Vasco, por 50 años, las 23 viviendas de alquiler social, que todavía no se han empezado a construir, a cambio de 989.000 euros. Así ha quedado reflejado en el presupuesto del 2010. Su objeto es cubrir el déficit del presupuesto. Este dinero no se va a utilizar para construir esas viviendas, ya que tienen que ser entregadas al ayuntamiento por los promotores. Consideramos totalmente desacertada esta decisión ya que consideramos que este dinero debería utilizar para promocionarse la construcción de viviendas sociales.

Sentimos tener que dar una respuesta tan cruda pero este alcalde no tiene interés en construir estas viviendas protegidas. Casi todas las viviendas de propiedad municipal y las que serán las ha dejado en manos del Gobierno Vasco a cambio de dinero.

Es más. Ha puesto todo su empeño en la construcción de viviendas libres. Ha dado pasos para construir 35 viviendas libres en el área A-96 de Kalezar (Portalmusu) firmando un convenio con una empresa (con la excusa que en el área A-97, convento, se va a construir una residencia).
Para construir las viviendas de Olarriondo y Ugartondo hay problemas con los constructores y la crisis económica es un problema grave; pero, cuando hay que construir solamente viviendas libres, ¡no hay crisis!

Nos preguntas cuántas veces tendrás que renovar el contrato de alquiler. No lo sabemos; pero, con este alcalde las viviendas de Olarriondo y Ugartondo tienen un futuro incierto, y como menos, un futuro muy lejano en el tiempo.

Iruzkinak