Atez atekoa hondamen ekonomikoa da udalarentzat (III)Bi hilabete igaro dira atez atekoa herriarentzat hondamen ekonomikoa zela denuntziatu genuenetikan; hortarako, udal kontuhartzaileak eskura jarri zizkigun 2009ko udal likidazioko datuak erabiliaz.

Bi hilabete igaro dira eta ez dugu erantzunik jaso. Udal Batzarrean edota Ingurumen Batzordean edota Ogasun Batzordean ez zaigu erantzun eta, alkatearen ohiko era erabiliaz, ezta ere komunikabideen bidez.

Urte sasoi honetan hurrengo urteko zerga eta tasa ordenantza proposamena aurkezturik izaten da eta horrekin batera zerbitzu bakoitzaren txosten ekonomikoa banatua. Aurten inoiz baino beranduago doa dena, hondakin bilketaren gastuak eta dirusarrerak biltzen dituen txosten ekonomikoa ez da aurkeztu; benetan susmagarria, zergaitik horrelako atzerapena?

Gure susmoa da zenbakiak ezin koadraturik dabiltzala. Txosten ekonomiko "presentable" bat prestatu ezinean dabiltzala.

Behin  baino gehiagotan esan digute ekonomi ikuspegi batetik hondakinen balorizazio osoa, integrala, kontutan hartu behar dela: bilketa, tratamendua eta depositoa.

Bilketari dagokionez 5 edukiontzien sistema, atez atekoarena baino merkeagoa da. Askoz ere langile gutxiago behar dira (kostu nagusiena da). Bilketa datuak kontutan izanik, beira, ontzi arin eta paper kopuruak antzekoak biltzen direnez edukiontzien sistema errentagarriagoa da. Organikoari dagokionez, usurbildarrek erakutsi duten kontzientziazio maila kontutan izanik, herri kontsultaren emaitza ikustea besterik ez dago, %99 bilketa selektiboaren alde, bilketa kopuruak antzekoak edo hobeak lortuko lirateke edukiontziekin.

Tratamenduari dagokionez tona bat hondakin organiko konpostatzea 100 euro kobratzen diote udalari. Beira, ontzi arin eta papera birziklatzea zenbat kostatzen den ez dakigu, baino behintzat ez digute horregatik kobratzen. Beste kontu bat da zergaitik udalak entregatzen dituen enpresa jakin batzuei biltzen dituen hondakinak; non daude kontratoak? zein esleipen prozesu jarraitu dira?

Depositoari buruz esan oraingoz hiru bide daudela; lehena, nahasturik doan zaborra zabortegira, 130 euro tonako ordainduaz; bigarrena, prozesu produktibora (beira, papera, plastikoa ...); eta hirugarrena, konpostari dagokiona. Nora doa konposta? zer egiten da konpostarekin? udalak ez du jasotzen bueltan, komertzializatzen da? udalak ez du ordaintzen bere depositoagatik.

Zein dira udalak izan dituen diru-iturriak? zenbat jaso da salmentengatik? Ecoembes bezelako erakundeetatik zenbat? eta beste erakunde publikoetatik (Eusko Jaurlaritza, San Marko mankomunitatea, Diputazioa, Behemendi mankomunitatea...)?

Usurbildar batek inguruetako herrietako herritar batek baino zerbait gutxiago ordaintzen du zabor bilketa zerbitzuagatik; autokonpostagailu bat badu 45,6 euro urtero. Ze portzentai suposatzen du kostu osoarekin alderatzen badugu? Nolako zorra asumitzen ari gara Atez Ateko bilketa sistema izateagatik?

Txosten horretan zein izango dira 2009 urteari leporatuko zaizkion inbertsio amortazioak? Ikuspegi kontable bat erabiliaz estaliko da Usurbildarrak ehundaka mila euro erabili direla atez ateko sistema ezartzen, beste behar batzuk hasetu beharrean? Desagertu den zaborraren %40aren kostoa kontutan hartuko da?

Loturik dauden beste berriak:

Atez atekoa hondamen ekonomikoa da Usurbilgo Udalarentzat (I)
Atez atekoa hondamen ekonomikoa da Usurbilgo Udalarentzat (II)

El Puerta a Puerta es una ruina económica en Usurbil (III)

Han transcurrido dos meses desde que denunciamos - con datos de la liquidación presupuestaria del año 2009 facilitados por el interventor municipal - que el puerta a puerta suponía una ruina económica para el pueblo.

Han transcurrido dos meses y no hemos obtenido respuesta. No se nos ha contestado ni en el Pleno municipal, ni en la comisión de Medio Ambiente, ni en la de Hacienda, ni tampoco - como es habitual en el alcalde - utilizando los medios de comunicación.

A estas alturas del año solemos disponer de una propuesta de ordenanza fiscal de impuestos, tasas y precios públicos; y junto a este documento un informe económico sobre cada uno de los servicios municipales. Este año todo va más tarde que nunca, el informe económico que recoge los gastos e ingresos del servicio de recogida de residuos no se ha presentado; ciertamente sospechoso, ¿Por qué tanto retraso?

Nuestra sospecha es que no consiguen cuadrar los números. Que no consiguen preparar un informe económico "presentable".

En repetidas ocasiones nos han dicho que desde una perspectiva económica hay que considerar integralmente la valorización de los residuos: la recogida, el tratamiento y el depósito.

Respecto a la recogida el sistema del 5º contenedor, es más barato que el puerta a puerta. Se necesitan muchas menos personas (el costo principal). Teniendo en cuenta que los datos de recogida de vidrio, papel y envases son sustancialmente similares el sistema de contenedores es más rentable. Respecto a la fracción orgánica, considerando el nivel de concienciación de los usurbildarras, no hay más que comprobar los resultados de la consulta popular, un 99% a favor de la recogida selectiva, se conseguirían similares o mejores resultados con el sistema de contenedores.

Respecto al tratamiento. Al ayuntamiento le cobran 100 euros por tonelada de residuo orgánico que se envíe a compostar. No conocemos lo que cuesta reciclar el vidrio, los envases y el papel, pero por lo menos no nos lo cobran. Otra cuestión bien distinta es por qué el ayuntamiento entrega esos residuos a ciertas empresas y no a otras; ¿dónde están los contratos?¿Qué proceso de adjudicación se ha llevado a cabo?

Respecto al depósito de residuos. Hay tres vías; la primera, los residuos en masa se destinan al vertedero, pagando 130 euros por tonelada; la segunda, envío al sistema productivo (vidrio, papel, plástico...); y la tercera, la que corresponde al compost. ¿A dónde va el compost?¿Qué se hace con el compost? El ayuntamiento no lo recibe de vuelta, ¿se comercializa? El ayuntamiento no paga por su deposito final.

¿Cuáles han sido los ingresos del ayuntamiento? ¿Cuánto ha recibido por ventas?¿Cuánto por compensaciones recibidas por instituciones como Ecoembes?¿Y de otras instituciones públicas (Gobierno Vasco, mancomunidad de San Marcos, Diputación, mancomunidad de Behemendi...)?

Un/una usurbildarra paga algo menos por el servicio de recogida de residuos que otros ciudadanos de municipios del entorno; si dispone de autocompostador 45,6 euros al año. ¿Qué porcentaje corresponde respecto al total de los costes? ¿Cuánta deuda estamos asumiendo por tener el sistema del Puerta a Puerta?

En ese informe, ¿Qué se computará al ejercicio 2009 como amortizaciones de inversiones? ¿Se ocultará con un enfoque contable que se han utilizado cientos de miles de euros en imponer el puerta a puerta, en vez de destinarlos a otras necesidades? ¿Se tendrá en cuenta el coste del 40% de la basura que ha desaparecido?

Noticias relacionadas:

El puerta a puerta es una ruina económica en Usurbil (I)
El puerta a puerta es una rueina económica en Usurbil (II)

Iruzkinak

 1. Alternatibarik ezean, zaborra lurperatu.

  http://paperekoa.berria.info/harian/2010-09-21/015/006/sarrikotapeko_hondakindegi_xedea_prefetaren_zain.htm

  ErantzunEzabatu
 2. Badirudi Usurbilgo Udalak bere zaborra Euskal Iparraldera eramateko asmoa zuela. Iparraldean ere, EZETZ esan zioten eta esaten diote zabortegiari, iñork ez du nahi zabortegi bat bere herrian. Zabortegirik ez baldin badugu nahi eta errausgailurik ere ez orduan, zer egingo dugu gure zaborrekin?.
  http://blogak.dobera.com/zubieta-sos/2008/06/19/sarrikotapeko-zuberoa-udal-berriak-ezezkoa-eman-dio-herrian-eraiki-nahi-zen-zabortegi-handiari/

  ErantzunEzabatu
 3. Ya que en www.noaua.com me han mutilado y censurado el comentario que he realizado lo repito aquí, en euskera y castellano, a ver si tengo mejor suerte:

  A ze zenbaki saltsa!Azken Noaua aldizkarian udal kontuhartzailearen zenbakiak begiratuz ohartzen gara bere aurreikuspenak, 2010 urteari begira, birziklatze tasa dagokionez, %72 dela da.Zer gertatzen ari da bigarren seilekoan portzentai hori hainbeste jeisteko?

  ¡Menudo baile de números! Sí analizamos los números facilitados por el interventor en el último ejemplar de la revista Noaua!! nos damos cuenta que sus números indican una tasa de reciclaje para el 2010 del 72%. ¿Qué está pasando en el segundo semestre para que el porcentaje descienda tanto?

  Saludos y gracias.

  ErantzunEzabatu
 4. Los datos de la revista estan en la pagina 7.

  http://www.noaua.com/hemeroteka/aldizkariak/420.pdf

  Son cachondosos. Estan llenos de incongruencias. Alguien muy alto, muy alto, muy alto le va a llamar la atención a este interventor que encima creo que es tesorero de San Marcos. Uff lo que se podra encontrar en las cuentas de la mancomunidad ahora que va a ver cambios.

  Ahora no tengo mucho tiempo pero ya hare algun comentario de los "errores" de bulto que se pueden encontrar. La verdad es que se ha lucido el tio.

  ErantzunEzabatu
 5. Aqui estoy de nuevo. Rafa tienes razon. dividiendo las toneladas de rechazo entre el total de residuos la tasa de rechazo es del 28%, o a la inversa, un 72% de reciclaje. Y eso, y eso, que no tiene en cuenta la basura turista.

  Pero lo primero que nos tendria que explicar este señor es como es capaz de calcular al centimo, al centimo, lo que se va a recoger en 2010 (estamos en septiembre) y lo que va a costar. Mas increible de creer me parece como este señor es capaz de predecir lo que hubiera ocurrido si se hubiera aplicado el quinto contenedor en Usurbil o si se hubiera seguido sin recoger la basura organica. Son numeros totalmente inventados, sin ninguna base cientifica. ¿Por que no se ha limitado a explicar lo que ha pasado el año 2009? de ese año si que tiene que tener datos (al centimo), datos totalmente reales. ¿Acaso no conviene decirlos? ¿Este señor es imparcial o esta en la cuadrilla politica de los favorables al puerta a puerta?

  Me parece que en los gastos de personal solamente a metido a los recogedores. ¿Y los currelas del ayuntamiento que se dedican al puerta a puerta, y los informadores, y el del garbitxiki, etc?

  ¿A que le llama gastos generales y gastos corrientes?¿Y como amortizaciones que inversiones a contemplado? Más que aclarar no hace mas que crear confusion, interesado por cierto.

  Respecto a los costes de tratamiento, parece que se olvida de las maquinas compostadroas de Zubieta. ¿No hay gastos de personal?¿No hay gastos corrientes? ¿No hay una empresa que se encargue de su funcionamiento? ¿Se encarga Sanmarcos?

  Y por ultimo, y pa no aburrir, lo de los ingresos, es que me alimento de tanto descojone; jajaja.

  ¿Que pasa? que el papel y los plasticos recogidos con el pueerta a puerta se pueden vender y los recogidos con los otros sistemas no se pueden vender!!! jajajaja

  Los ingresos por tasas ¿hubieran sido los mismos? ¿y los descuentos por autocompostaje?

  Mira chaval, perdon, señor interventor,con estos numeros engañaras al que se quiera dejar engañar, pero a los que todavía nos funcionan dos neuronas, tururu, esfuerzate mas la proxima vez. que se te ve el plumero.

  ErantzunEzabatu
 6. Al cachondo ese le pediría un poco de respeto hacia los funcionarios que trabajan para el ayuntamiento y la mancomunidad de San Marko.

  ErantzunEzabatu
 7. El respeto hay que ganarselo2010(e)ko irailaren 26(a) (21:39)

  Ser funcionario no indica infalibilidad ni imparcialidad. El respeto hay que ganárselo, más cuando es el funcionario que más gana en el ayuntamiento de Usurbil, por encima del alcalde, y gana otros 8.000 euros por ser interventor en San Marcos.

  Esos números, como se ha argumentado antes, hacen aguas por todas partes.

  ErantzunEzabatu
 8. Si el Sr Olano que, siendo interventor en el ayuntamiento y San Marcos da datos tergiversados se habre un expediente informativo y si se comprueba que ha incurrido en algun acto ilicito, suspension de cargo publico y a la calle. Un funcionario municipal no debe de dar datos herroneos intencionadamente por interes partidista.

  ErantzunEzabatu
 9. Viendo y analizando los datos ofrecidos por Noaua del Sr interventor del ayuntamiento respecto a la gestion del basuras decir, que estan mutilados y llenos de herrores cuando menos intencionados. Se ve clarisimamente la incompetencia del Sr Olano con lo que, se deberia de mirar en echarlo a la calle y buscar alguien adecuado para esa responsabilidad. Los usurbildarras no nos merecemos un interventor que actuando por disciplina de partido oculte y manipule datos.

  ErantzunEzabatu
 10. Y no decia Imanol Azpiroz que Gipuzkoa estaba mirando al puerta a puerta de Usurbil.Vendran el Año Nuevo y las elecciones en mayo y ningun municipio se habra interesado en implantar el puerta a puerta como el de Usurbil, Hernani y Oiartzun. El tiempo lo dira. Usurbil tardo dos años.

  ErantzunEzabatu