Usurbilgo Arau Subsidiarioen testu bateraginaren aurkezpena

Hiru urteetako lan geldoaren ondoren - ezer egin nahi ez izatea hobe esateko - gai urbanistikoekiko gobernuak duen axolagabekeria dela-eta, udal arkitektoaren gaitasun-eza dela-eta, azkenean, asteazken honetan, 2010eko azaroaren 24an, arratsaldeko 18:00etan, udal batzar aretoan - ustez behin betikoa izango den - Usurbilgo Arau Subsidiarioen testu bateraginaren aurkezpen publikoa egingo da.

Foru Aldundiak, 2004ko irailaren 14an, Usurbilgo Arau Subsidiarioak onartzeko erabakia hartu zuen. Onartutako plangintza honako agiriek osatzen dute:

1.Udal Batzarrak 2003ko maiatzaren 22ko bilkuran behin-behineko izaeraz onartutako dokumentua.

2.Udal Batzarrak 2003ko abenduaren 30eko bilkuran behin-behineko izaeraz onartutako dokumentua.
Dokumentu hau onartu behar izan zen zeren 2003ko maiatzaren 22an Diputazioara bidalitakoa, hauteskunde bezperetan, osatu gabea zegoen tramitazioan eginiko akatsengatik.

3.Udal Batzarrak 2004ko irailaren 13ko bilkuran onartutako dokumentazio osagarria, Hiri Antolaketa Arauetan egindako zuzenketak eta aldaketak jasotzen dituena.
Dokumentazio osagarri honetan 2004ko uztailaren 30ean hartutako erabakia zegoen Ugartondon etxebizitzak eraikitzea onartzen zena eta; 2004ko irailaren 13an Udal Batzarrak hartutako erabakia non itzulpen akats batzuk zuzentzen ziren.

Foru Aldundiaren erabakiak salbuespen batzuk zituen, testu bateraginaren bidez zuzenduak behar zirenak; hurrengoak dira:

1.- Zubietako esparruan, Usurbilgo eta Donostiako plan orokorretako proposamenen koherentzia eta arrazionaltasuna bermatuko zuten oinarriak ezarri beharziren, esparru honetako antolamendua behar bezala txerta zedin. Kautelazko neurri gisa, eremuaren onarpena etenda geratu zen Zubietako Ibar osorako lurralde eredu orokorra zehaztu arte.

2.- Elor eremua, industriara eta hirugarren sektoreko jardueretara bideratzeko kalifikazioa etenda uztea,  duen izaera estrategikoaren eta neurrien ondorioz, udalaz gaindiko elementuetan eragina izan zezakelako: Belartzako eremu industriala eta Lasarte-Oriako Teresategi eremu industriala.

3.- Aginagako Estratagain eremua Kostalde Legeak agintzen duen babes zorgunea eta bide sistema orokorrak berezkoak dituen zorpenak betetzeko.

4.- Irrati-komunikaziorako instalazioak ipini eta martxan jartzeko Ordenantza eta hirugarren sektoreko erabileren ordez egoitza erabilera ezartzeko Ordenantza.

Eztabaida eta prozedura administratibo zabal baten ondorioz, non azpimarratu daiteke  2005ko urtarrilaren 11ean arkitekto idazle taldeak proposatutako zuzenketak onartu izana, 2007ko maiatzaren 2an haseraz onartu zen Usurbilgo Arau Subsidiarioen testu bateratua eta erakustaldi publikoan jarri zen.

Udal gobernu berriarekin (gaur egungoa) eta hiru urteetako lan geldoaren ondoren - ezer egin nahi ez izatea hobe esateko - gai urbanistikoekiko gobernuak duen axolagabekeria dela-eta, udal arkitektoaren gaitasun-eza dela-eta, azkenean, asteazken honetan, 2010eko azaroaren 24an, arratsaldeko 18:00etan, udal batzar aretoan - ustez behin betikoa izango den - Usurbilgo Arau Subsidiarioen testu bateraginaren aurkezpen publikoa egingo da. Han izango gara.

Informazio gehigarria 2005ko otsailaren 28ko 39. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Presentación del texto refundido de las Normas Subsidiarias de Usurbil

Tras más de tres años de lento trabajo, de parálisis mejor dicho, provocado por la indiferencia del equipo de gobierno hacia las cuestiones urbanísticas, e incompetencia del arquitecto municipal, este miércoles, 24 de noviembre de 2010, a las 18:00 de la tarde, se expondrá públicamente en el salón de plenos del ayuntamiento lo que se supone va a ser el texto refundido definitivo de las Normas Subsidiarias de Usurbil.

La Diputación Foral, el 14 de septiembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de Usurbil constituidos por los siguientes documentos:

1. El documento aprobado por el Ayuntamiento con carácter provisional en sesión plenaria de 22 de mayo de 2003.

2. El documento aprobado por el Ayuntamiento con carácter provisional en sesión plenaria de 30 de diciembre de 2003.
Este documento tuvo que ser aprobado por que el enviado a la Diputación el 22 de mayo de 2003, en vísperas de las elecciones, estaba incompleto debido a errores en la tramitación.

3. La documentación complementaria de Rectificaciones y Modificaciones a las Normas Subsidiarias aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 13 de septiembre de 2004.
Esta documentación complementaria incluía el acuerdo municipal tomado en sesión celebrada el 30 de julio de 2004, que suponía la conversión para uso residencial del área de Ugartondo y; el acuerdo municipal adoptado en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2004 por el que se subsanaban diversas erratas originadas en la traducción.

El acuerdo de la Diputación Foral tenía unas salvedades que debían ser subsanadas mediante texto refundido; son las siguientes:

1.- En el ámbito de Zubieta resultaba necesario establecer las bases para lograr la coherencia y racionalidad de las propuestas que se activasen desde los planeamientos generales de Usurbil y Donostia, lo que redundaría en una ordenación integrada del ámbito. Se suspendió con carácter cautelar la aprobación definitiva del ámbito hasta que se definiese un modelo territorial global para la totalidad de la Vega de Zubieta.

2.- La calificación del sector Elor en Txikierdi para destinarlo a usos industriales y terciarios quedó suspendido porque afectaba, tanto por su carácter estratégico como por sus dimensiones, a elementos con incidencia supramunicipal: zona industrial de Belartza en Donostia y Teresategi en Lasarte-Oria.

3.- El Sector Estratagain de Aginaga por la necesidad de respetar la servidumbre de proteccción derivada de la Ley de Costas así como las servidumbres inherentes al sistema general viario.

4.- La Ordenanza para la implantación y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación y la La Ordenanza para la modificación de uso terciario a residencial.

Tras un dilatado proceso de debate y procedimiento administrativo, en el que se puede destacar la aprobación el 11 de enero de 2005 de las correcciones propuestas por el equipo de los arquitectos redactores, el 2 de mayo de 2007 se aprobó inicialmente el texto refundido de las normas subsidiarias de Usurbil y se puso en exposición pública.

Con el nuevo (el actual) gobierno municipal y tras más de tres años de lento trabajo, de parálisis mejor dicho, provocado por la indiferencia del equipo de gobierno hacia las cuestiones urbanísticas, e incompetencia del arquitecto municipal, este miércoles, 24 de noviembre de 2010, a las 18:00 de la tarde, se expondrá públicamente en el salón de plenos del ayuntamiento lo que se supone va a ser el texto refundido definitivo de las Normas Subsidiarias de Usurbil. Allí estaremos.

Información complementaria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa  nº 39 del 28-02-2005

.

Iruzkinak