Lanpostuak sortzea erraztu beharrean…

decretazo.jpg

2010eko maiatzaren 24ko 8/2010 errege dekretu legea betetzea dela-eta erakunde publiko guztiek bere aurrekontuetan soldatentzat aurreikusita duten %5a gutxitu behar dute, urte osoa kontutan hartua. Dekretua ekainaren lehenean indarrean jarri zenez Usurbilgo udalak interpretatu du soldaten kopuru osoa %2,86ean gutxitu behar zela.

Udal gobernuak eginiko kalkuluen arabera soldaten gutxitze hori ia 69.000 eurotakoa da. Baina, langileei benetan jeitsi zaiena - horietako 39ei, ez guztiei - 10.795 euro izan dira.

Soldata haundiena duenari (53.058 euro) %2,28 jeitsi zaio eta 30.000 euro baino gutxiago kobratzen dutenei ez zaie soldata jeitsi.

Benetan soldatei gutxitu zaien 10.795 euro horien eta legez behartua dagoen 69.000 euro horien arteko aldea lanpostuak sortzeko programan aurreikusia zegoen diru-poltsatik hartu da, gehienbat.

Beraz, iruzur baten aurrean gaude. Udal langileek beren dirusarrera maila mantentzen dute langabezian daudenen bizkar; lanpostu bat lortzeko aukera duten langabetuen bizkar.

Horrela lortzen du udal gobernuak pake sindikala.

En vez de facilitar la creación de empleo...En aplicación del real decreto ley 8/2010 del 24 de mayo todas las instituciones públicas deben reducir la masa salarial presupuestada en un 5% por año. Como el decreto empezó a aplicarse el 1 de junio en el ayuntamiento de Usurbil se ha interpretado que la masa salarial en 2010 se debía reducir en un 2,86%.

Según los cálculos realizados por el gobierno municipal esta reducción es de casi 69.000 euros. Pero, lo que realmente se ha bajado a los trabajadores - sólo a 39 de ellos - ha sido la cantidad de 10.795 euros.

Al trabajador con mayor sueldo (53.058 euros) se le ha reducido un 2,28% y a los trabajadores que cobran menos de 30.000 euros no se les ha reducido el sueldo.

La diferencia entre 10.795 euros realmente reducidos en los sueldos y los 69.000 euros obligados por ley se ha cubierto en parte utilizando dinero que en principio estaba destinado para programas de generación de empleo.

Es decir, estamos ante una estafa. Los trabajadores municipales mantienen su nivel de ingresos a costa de los desempleados; a costa de negar la oportunidad a los desempleados de conseguir un empleo.

Es así como consigue el gobierno municipal la paz sindical.

Iruzkinak