Mirari ekonomikoa udaletxean

contabilidad-creativa_thumb1.png

Eskatutako dokumentazioa eskuratzeko Udal gobernuaren ezezkoaren aurrean - kasu honetan, hainbat partida presupuestarioen sarrera eta gastuen egoerari buruz - azalpen labur bat egitera goaz, nahiz bere zehaztasuna erabatekoa ez izatearen arriskua egon, gure udaletxean gertatzen diren "mirari ekonomikoak" azaltzeko adierazgarria izango delakoan.

Kontabilitatezko datuen faltan, 2010 urteko aurrekontuetan onartutakoa erabiliko dugu.

Aipatutako 2010. urteko udal aurrekontuan, udalak, Zahar Egoitzaren eraikitze-lizentziarengatik eta Kalezarren egun dagoen komentuan eraikitzea espero diren etxebizitzengatik, 400.000 euroko sarrera jasotzeko itxaropena zuen; Ugartondoren aprobetxamendu urbanistikoagatik, 525.000 euroko sarrera; eta Agerreazpiko etxebizitzengatik, 531.000 euroko sarrera. Guztira, ia milioi bat eta erdi euroko sarrera.  

Oraingoz, Egoitzari buruz, ezer ez; Matiak ez du ezta lurraren jabea denik justifikatu ere. Ugartondori buruz, antzeko zerbait; alkateak berak onartu du orain dela egun batzuk, 2011 urterako aurrekontuko zirriborroaren aurkezpenean, diru hori ez dela 2010ean jaso eta arrazoi horrengatik berriro sartzen dutela 2011ko aurrekontuetan sarrera bezala. Eta Agerreazpikoa,  2011ean jasotzea "aurreikusten omen da", nahiz eta 2010eko kontabilitatean sartzen duten.

Laburbilduz, jasotzea espero zen kopurutik, %11 jaso gabe. Eta gastuekin, zer gertatu ote da? %11 murriztuko al ziren ere?  

Alkateak, guk eskatutako dokumentazioa eskuratzeko zilegitasuna dugula deritzonean (eta teknikariek legez bere betebeharra dela gogorarazten diotenean), zehaztasun gehiagorekin informatzen jarraituko dugu.

El milagro económico del ayuntamientoAnte la negativa del gobierno municipal de facilitarnos la información que les solicitamos - en el caso que nos ocupa, la situación de ingresos y gastos de las diferentes partidas presupuestarias - realizaremos una breve exposición con el riesgo de no ser del todo precisos, que creemos será muy ilustrativa de las "maravillas económicas" que suceden en nuestro ayuntamiento.

A falta de detalles contables echaremos mano de lo que se aprobó en los presupuestos del 2010.

Según aquel presupuesto municipal del 2010, el ayuntamiento esperaba ingresar por la licencia de construcción de la Residencia de mayores y viviendas que se suponen se construirán en el actual convento de Kalezar, 400.000 euros; por los aprovechamientos urbanísticos de Ugartondo, 525.000 euros; y por las viviendas de Agerreazpi, 531.000 euros. En total, casi millón y medio de euros.

Pues bien, de la Residencia, nada de nada; ni siquiera Matia ha debido justificar que es propietaria del solar. De lo de Ugartondo, tres cuartos de lo mismo; en la presentación del borrador del presupuesto del 2011 el propio alcalde ha reconocido hace unos días que ese dinero no se ha cobrado en el 2010 y por eso lo volvían a poner en el presupuesto de ingresos del 2011. Y lo de Agerreazpi se cobrará "previsiblemente" en el 2011 aunque contablemente se impute al 2010.

En definitiva; un 11% de lo que se pensaba cobrar sin cobrar. ¿Y que habrá pasado con los gastos?¿Se habrán reducido en un 11%?

Cuando el alcalde considere que somos dignos de recibir la información pedida (y los técnicos/as le recuerden que es su obligación legal) seguiremos informando con más detalle.

Iruzkinak