Nekazaritzan ezer ez eta festa

ecocontrol.jpg

Legealdi osoan nekazal esparrua ahazturik egon da udal zereginetan; nahiz teknikari bat izan gai horretarako.

Legealdiaren azken txapan zerbait egin dutela justifikatzearren azken udal batzarrean "udal baratz ekolojikoak" sortzearen proposamena onartu zen, erregelamentua eta guzti. Korrika eta presaka eginikoa zalantzarik gabe.

Baratza erregelamendua

Erregelamendua irakurriz gero edozein konturatu daiteke hainbat hutsune eta zalantzaz; besteak beste:

- Baratzak udal lurretan egingo omen dira: "udal jabetzako udal baratzen lursail orotan". Udalak, bere ondasunen inbentarioan, ez du udal baratzetarako lursailik.
- Udalerrian lurren bat jabetzan duenak ezingo du udal baratza hauetan aritu. Ez da kontutan hartzen jabetzan duen lur horretan baratza egitea ahal den edo ez.
- Ez da zehazten non egongo diren baratza hauek, zenbat izango diren eta zein azalera izango duten.
- Zozketa bidez banatzen diren baratzak, erdiak emakumeentzat izango dira eta beste erdiak gizonezkoentzat.
- Baratzaren erabileraren aukera lortzen dutenei ez zaie "atez ate" hondakin organikoak jasoko. Konpostatzera behartuak daude.
- Baratzak lortzen dituztenek elkarte bat sortzera beharturik daude.
- Baratzak urtebeterako ematen dira, abenduaren 31 arte. Luzagarria da gehienez 5 urte arte.
- Baratzak jasotzen dutenak nekazaritza ekolojikoaren ikastaro bat egitera behartuak daude.

Hasieran esaten genuena, korrika eta presaka eginikoa. Nekazal esparruan zerbait egin dutela esateko eta gainera "ekologiaren" ikutuarekin.

Lotura duten idatziak:

Hiri baratzeak egiteko bidea hasi du udalak

En el sector agroganadero no se ha hecho nada

En toda la legislatura el ámbito agroganadero ha estado totalmente abandonado por parte del ayuntamiento; aunque haya un técnico contratado para ello.

Ahora que estamos en el tramo final de la legislatura, y con intención de autojustificarse, el gobierno ha propuesto y fue aprobado en el último pleno, con reglamento incluido, la propuesta de las "huertas ecológicas municipales". Sin ninguna duda realizado a toda prisa.

Reglamento huertas

Si leemos el reglamento cualquiera se percata de lagunas y dudas que genera, entre otros resaltamos los siguientes:

- Las huertas se colocaran en "aquellos terrenos propiedad del Ayto. y, que se destinen para su uso como huertas municipales". El Ayto, en su inventario de bienes no incluye ninguna parcela destinada a huertas.
- Todo aquel que posea alguna parcela en Usurbil no podrá acceder a estas huertas municipales. No se tiene en cuenta si esa parcela que se posee es cultivable o no.
- No se indica dónde se ubicarán estas huertas, cuantas serán y que superficie tendrán.
- Estas huertas que se adjudican por sorteo, la mitad serán para mujeres y la otra mitad para hombres.
- Aquellos a los que se adjudique una huerta no se les recogerá los residuos orgánicos con el "puerta a puerta". Estarán obligados a compostarlos.
- Los que consigan las huertas estarán obligados a crear una asociación.
- Las huertas se ceden por un año, hasta el 31 de diciembre. Será prorrogable hasta un máximo de 5 años.
- Los adjudicatarios de estas huertas estarán obligados a hacer un curso de agricultura ecológica.

Lo que decíamos al principio, hecho corriendo y deprisa. Para decir que han hecho algo en el ámbito agrícola y además con un toque "ecológico".

Escritos relacionados:

Hiri baratzeak egiteko bidea hasi du udalak

Iruzkinak