DYA beste udal eraikinera doa

dyaako_donostiako_anbulantzia.jpg

Gipuzkoa Aldizkari Ofizialean berri hau azaldu da:

Gipuzkoako Bide Lagun­tza elkarteak – DYA -, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusian inskribatua dagoenak 1973ko uztailaren 23an emandako Ebazpenaren ondorioz, AS.R.P.G.00551 erregistro zenbakiarekin, Usurbilgo Munalurra kalea, 26 helbidean kokatutako udal eraikinaren erabilera lagapena eskatu dio udalari elkartearen helburu sozialarekin zerikusia duten jarduerak garatu ahal izateko.

DYA Gipuzkoa elkartea Usurbilgo irabazi asmorik gabeko elkarteen erregistroan inskriba­tzea onartu zuen alkateak 2005eko azaroaren 14ko 2005/0952 dekretuaren bidez, 2005eko abuztuaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Udal intereseko irabazi-asmorik gabeko elkarteak erregistra­tzeko araudian xedatutakoren baitan. Udal erregistro honen izaera eta helburuak izango dira Entitate Lokalen Antolamendu, Fun­tzionamendu eta Erregimen Juridikoko 232. eta hurrengo artikuluen araberakoak, udal baliabide publikoei dagokionean, adibidez udal lokalen erabilera lagapenak gauzatuz (233. artikulua).

DYA Gipuzkoa elkartearen helburuetako bat lagun­tza behar duten per­tso­nen egoera lasai­tzea da, baina baita lehen sorospen eta salbamendu arloetan ezagupenak zabal­tzea eta susta­tzea ere asoziatu eta herritar guztien artean. Filosofia hau kontuan izanik, lagun­tza lanak Gelditu eta Lagundu premisaren babesean egiten dira, eta hauek hainbat fazetatan gauza­tzen dira. Horietakoen artean larrialdien arreta, zerbi­tzu prebentiboen estaldura, irakaskun­tza edota zerbi­tzu sozialak daude. Horretaz gain, lan egiten da bereziki bolondresak promozionatu eta susta­tzen herritar guztien artean, inongo murrizketarik gabe, ez adinagatik, ez sexuagatik, ez bizilekuagatik eta ezta aurretik jasotako ikaskun­tza­gatik ere.

DYA Gipuzkoa elkarteak Usurbilen zerbi­tzua eman eta boluntario­tza kudea­tzeko ezinbestekoa du herrian bertan egoi­tza­ren bat izatea. Gaur egun egoi­tza badute, baina egoera oso kaxkarrean dagoenez muga asko ditu jarduera behar bezala burutu eta herritarrei zerbi­tzu egoki bat emateko.

DYA Gipuzkoa elkartea prest dago helburuak bete­tze aldera, bere bitartekoen bidez zerbi­tzua emateko Usurbilgo Udalari, betiere bereak dituen jardueren barruan. Horrela, Udal Korporazioak antola­tzen dituen hainbat ekitaldiren zain­tza zerbi­tzua eskainiko du, hauen barruan egonik auzoetako jaiak (­Atxega-alde, Aginaga, Kale Zahar eta Zubieta), Sagardo Eguna, Erle Eguna edo eta herriko jaiak, besteak beste.

Bestalde, DYAk ustekabekoen ondorioz beharrean dauden per­tso­nei lagun­tza sozio-sanitarioa emateko konpromezua har­tzen du, etxe­bizi­tze­tatik jendea atera­tzen lagun­tzeko edo bizi­tza arriskuan jarri dezaketen egoeretan zain­tza jarduerak buru­tzeko. DYAk egoera hauetan kaltetutako per­tso­nei lehen arreta emateko zehazki honako zerbi­tzuak luzatuko ditu:

— Larrialdiko osasun lagun­tza.

— Larrialdiko elikagaiak.

— Larrialdietarako norbere garbitasunerako ekipamendua.

— Mantak.

— Ohexkak edo kanping dendak larrialdiko ostatu gisa.

Per­tso­nak lekuan bertatik atera­tzea beharrezkoa suertatuko balitz, DYA elkarlanean arituko litza­teke dituen ibilgailu egokituekin edo/eta hustuketa egiteko egokiak iruditu daitezkeen beste errekur­tso­ekin.

Aukera duen bitartean DYAk logistikarako babesa luzatuko du lagun­tza eta informazioa eman ahal izateko herritarrei egoera berezietan, larrialdietan eta Babes Zibilean duen esperien­tzia zabalean eta Lurraldeko beste elkarteekin duen elkarlanean oinarrituaz.

Hori dena kontuan harturik, udal honetako Osasuna eta Gizarte Zerbi­tzuetako Batzor­deak 2013ko uztailaren 23an burututako bilkuran, Munalurra kalea 26ko eraikinaren inguruan (udal ondasun patrimoniala) DYA Gipuzkoa elkartearen alde hogei urterako dohaineko erabilera lagapen espedientea abiaraztea erabaki du, Herri Administrazioetako Ondarea arau­tzen duen azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 145. artikulua (supletorioki aplikagarria) eta ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuko 109.2., 110. artikuluetan xedatutakoa kontuan harturik, irabazi asmorik gabeko eta herri onurako elkartea dela frogaturik geratu delako espedientean.

Beraz, erabakia jendaurrean jar­tzen da iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik konta­tzen hasi eta 15 laneguneko epealdian, nahi izanez gero erreklamazio edo iradokizunak tartekatu ahal izateko.DYA cambia de local municipalEn boletín oficial de Gipuzkoa se anuncia lo siguiente:

La asociación DYA Ayuda en Carretera, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el número de registro AS.R.P.G.00551 mediante resolución del 23 de julio de 1973, ha solicitado la cesión de uso de un edificio de propiedad municipal sito en la calle Munalurra, n.º 26, de Usurbil, para el desarrollo de labores propias del objeto social de la asociación.

DYA Gipuzkoa fue inscrita en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro de Usurbil por medio del Decreto de Alcaldía 2005/0952, del 14 de noviembre, de acuerdo con la normativa que regula el registro de asociaciones sin ánimo de lucro de interés municipal publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa el 18 de agosto de 2005. El carácter y objetivos del registro municipal son los recogidos en el artículo 232 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (concretamente, y en lo que se refiere a recursos municipales como, por ejemplo, la cesión de locales municipales, los recogidos en el artículo 233).

Uno de los fines de DYA Gipuzkoa es tranquilizar a las personas que necesitan su auxilio, así como extender entre todos sus asociados y ciudadanos sus conocimientos de primeros auxilios y salvamento. Teniendo en cuenta dicha filosofía, los trabajos de auxilio se hacen bajo la premisa de Detente y Ayuda, extensible a diferentes facetas. Entre otras: Primeros auxilios, servicios preventivos, formación y servicios sociales. Además, trabaja en la promoción de voluntariado entre toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, sea por edad, sexo, lugar de residencia o nivel de conocimientos previos.
DYA Gipuzkoa necesita imperiosamente una sede donde prestar dichos servicios y gestionar su voluntariado. Hoy en día dispone de una sede, que se encuentra, sin embargo, en malas condiciones para poder llevar a cabo de forma correcta sus tareas y prestar, así, su servicio a la ciudadanía.

La asociación DYA Gipuzkoa está en disposición, al objeto de cumplir con sus objetivos, de prestar por sus propios medios servicio al Ayuntamiento de Usurbil en lo que respecta a sus funciones propias. Así, ofrecerá servicio de vigilancia en diferentes actos organizados por la Corporación Municipal, como las fiestas de los barrios (­Atxega-alde, Aginaga, Kale Zahar y Zubieta), la Sagardo Eguna, la Erle Eguna y las fiestas del pueblo, entre otros.

Por otra parte, toma el compromiso de prestar ayuda sociosanitaria a personas que se encuentran en situación de recibirla por accidente, para ayudar en la evacuación de viviendas o para realizar labores de vigilancia en situaciones de riesgo vital. Al objeto de prestar primeros auxilios a las personas que resulten perjudicadas, DYA ofrecerá los siguientes servicios:

— Ayuda sanitaria de urgencia.

— Alimentos de urgencia.

— Equipamiento de urgencia para la higiene personal.

— Mantas.

— Alojamiento de urgencia en camastros y tiendas de campaña.

Si fuera necesario evacuar a personas de un determinado lugar, la DYA colaboraría con vehículos adaptados y demás recursos a su disposición apropiados para la evacuación.

Siempre que le sea posible, y en colaboración con otras asociaciones del Territorio, la DYA dará protección logística con el fin de prestar ayuda y dar información a la ciudadanía en base a su dilatada experiencia en situaciones especiales, de urgencias y de Protección Civil.

En base a todo ello, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su reunión del 23 de julio de 2013, ha resuelto la cesión gratuita durante 20 años del edificio sito en la calle Munalurra n.º 26 a favor de la asociación DYA Gipuzkoa, habiendo quedado demostrado en el expediente que la misma se trata de una asociación de bien público sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, que establece la regulación del patrimonio de las administraciones públicas, de aplicación supletoria, y en los artículos 109.2 y 110 del Real Decreto 1372/1986, del 13 de junio.

En consecuencia, esta resolución será puesta a exposición pública por un periodo de 15 días laborales a partir del día siguiente a su publicación, para la interposición de cuantas reclamaciones y sugerencias se crean oportunas.

Iruzkinak