Kirola, alkatea eta zaborra

rubbish.jpg

Ezaguna da 2013 urte hasieran udalak "Udal Kirol Patronatoa" desegin zuela, besteak beste Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak aurkitu zituen "irregulartasunengatik".

Dirudienez alkatea ez da ohartzen udalak hartzen dituen erabakietaz. Atzo bertan argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean datorren urtean aplikatuko diren ordenantza fiskalen behin behineko erabakia.

Hona hemen hitzez hitz agertzen dena:

"2013ko urriaren 2an eginiko bilkuran Usurbilgo Udal Batza­rrak, hurrengo zerga, tasa, prezio publiko eta zerga kudeaketa eta bilketa arau­tzen dituzten Ordenan­tzen aldaketa erabaki zuen, 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko delarik:

— Ondasun higiezinen gaineko Zerga.
— Jarduera ekonomikoen gaineko Zerga.
— Trakzio mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga.
— Zerbi­tzu Publikoak eskaini, jarduerak burutu eta jabego publikoa erabil­tze­agatik Tasak,
— Zerbi­tzuak eskaini edo udal jarduerak buru­tze­agatik Prezio Publikoak,
— Zerga kudeaketa eta bilketaren ordenan­tza nagusia.


Gipuzkoako Hazienda Foralak arau­tzen dituen uztailaren 5ko 11/89 Foru Arauaren 16.1 artikuluak dioena bete­tzeko, hartutako akordioa eta dagokion espedientea jendaurrean jar­tzen dira Aldizkari Ofizial honetan eta Udale­txeko Ediktu Taulan iragarkiak argitaratuz, aipatu artikuluaren 2. zenbakiak eska­tzen duenaren arabera:

a) Dokumentuak ikusgai daude: Udal honetako Kontu-har­tzaile­tzan.
b) Azter­tzeko eta, kasua balitz erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita, bulego ordutan.
c) Erreklama­tzeko zilegitasuna dute: Uztailaren 5ko 11/1989 Foru Arauaren 17. artikuluak aipa­tzen dituenak.
d) Aurkezteko lekua: Udale­txeko Sarrera Erregistro Nagusia. Administrazio Prozedurari buruzko legearen 38. artikuluak aipa­tzen dituen lekutan ere aurkez daitezke.


e) Erreklamazioa jaso­tzen duen Organoa: Udal Batza­rra edo Kirol Patronatua (Kirol Zerbi­tzuen kasuan).

Informazioa honen arauzko epea inolako erreklamazio edo oharkizunik gabe igaroko balitz, hartutako erabakiak eta aldatutako Ordenan­tzen eranskinak behin betiko onartu­tzat hartuko dira, akordio berririk hartu behar izan gabe.

Usurbil, 2013ko urriaren 3a.—Alkatea. "

Alkate andrea, atentzio piska bat sinatzen dituzun idatzietan!

Ordenantza fiskaletaz ari garenez, gogoeta bat zabor bilketa tasen inguruan:

Atez ateko sistema inposatu ziguten bostgarren urtera goazen honetan, badirudi udal gobernuak ezin asmaturik dabilela hondakinen bilketaren tasak zehazteko garaian... urtero zuzenketak eginez, urtero herritarren kexuei erantzun asmoz tarifak finduz.

Iaz, kaxkoko merkatari txiki batzuen kezkei erantzun nahirik, aurten, landa lurreko merkatari txikiei erantzun asmoz. Martxan honetan hemendik bost urtera herritar bakoitzak  tarifa pertsonalizatua izango du.

Ondo begiratu tarifa, ea zuzen kobratzen dizuten. Tarifa nola aplikatzen duten jakiteko instrukzio liburuxka oraindik ez dute prestatu.

Hemen dituzue 2013an aplikatzen ari diren tarifak eta 2014an aplikatuko direnak:

zabor-tasak-2013.pdf

zabor-tasak-2014.pdf

Deporte, alcaldesa y basura

Es conocido que el ayuntamiento deshizo a comienzos del 2013 el "Patronato Municipal de Deportes", entre otras cuestiones por las "irregularidades" detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas.

Al parecer, la alcaldesa no se entera de las decisiones que toma el ayuntamiento. Ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el acuerdo provisional sobre las ordenanzas fiscales del próximo año.

A continuación transcribimos literalmente lo publicado:

"El Pleno del Ayuntamiento de Usurbil en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2013 acordó la modificación de las Ordenanzas reguladoras de los tributos, tasas, precios públicos y gestión y recaudación siguientes, desde el 1 de enero de 2014:

— Impuesto sobre bienes inmuebles.
— Impuesto sobre actividades económicas
— Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
— Tasas por prestación de servicios públicos, realización de actividades y utilización del dominio publico,
— Precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades municipales.
— Ordenanza general de gestión y recaudación de tributos.


El acuerdo adoptado y el expediente al efecto instruido se someten a información publica en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 16.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, mediante publicación de anuncios en este Boletín Oficial y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial según exige el numero 2 del citado artículo.

a) Lugar donde se hallan de manifiesto: En la Intervención de este Ayuntamiento.
b) Plazo para examen, y en su caso, formular reclamaciones: 30 días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de la inserción de este anuncio en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, en horas de oficina.
c) Legitimados para reclamar: Los que relaciona el articulo 17 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio.
d) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. También podrán presentarse en los lugares que señala el Art. 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo.


e) Órgano ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno o Junta del Patronato (en el caso de servicios deportivos).

Si transcurre el plazo reglamentario de esta información sin que se haya producido reclamación u observación alguna, se tendrán por definitivos los acuerdos adoptados y el anexo de las ordenanzas modificadas sin necesidad de nuevos acuerdos.

Usurbil, a 3 de octubre de 2013.—La Alcaldesa.   "

Señora alcaldesa, ¡un poco de atención en lo que firma!

Ya que estamos con las ordenanzas fiscales, una pequeña reflexión en torno a las tasas de la recogida de residuos:

Próximamente se cumplirá el quinto aniversario de la imposición del sistema del Puerta a Puerta; y, parece que no aciertan en el modo de cobrar la recogida... todos los años tenemos ajustes en las tasas, todos los años afinando las tablas ante las quejas de los usurbildarras.

El pasado año,  para responder a las quejas de algunos pequeños comerciantes del casco, este año, respondiendo a pequeños comerciantes del ámbito rural. Si seguimos en esta línea, en otros cinco años llegaremos a tener cada uno de nosotros una tarifa personalizada.

Miren bien la tarifa, a ver si le están cobrando correctamente. Todavía no esta listo el manual de instrucciones para entender cómo se aplican las tarifas.

A continuación, las tarifas que se están aplicando en 2013, y las que se prevén aplicar en el 2014:

tasas-basuras-2013.pdftasas-basuras-2014.pdf

Iruzkinak