SOLUZIOA, ZABORTEGI BERRI BAT

vertedero082012cc.jpg

Datozen udal hauteskundeetara urbiltzen ari gara, eta ezker abertzaleak, edota bere hautes marka EH-Bilduk, erakunde publikoen dirua gastatzen ari da herritarrar gipuzkoarraren etxebizitzetara aldarrikapen haundimaundietaz hornitutako aldizkariak bidaliz. Guztien artean miresgarriena Iñaki Errazkin ingurune alduna zaborraren arazoari buruz sinatutakoa da. Egia al da zaborraren egoera hain dela zoragarria berak bere aldizkari instituzionalean margotu bezala?

Ingurune aldunaren artikuluaren lehen esaldia faltsukeri biribila da: “Gipuzkoak badu zabor egitasmo kudeaketa eramangarria eta eraginkorra”. Bere egitasmo berriari buruz da mintzo. Gipuzkoak ez du ordea halako egitasmo preziaturik, hori baita Bilduk duen arrazoia bere “plana” ez eztabaidatzeko Gipuzkoako Batzar nagusietan beste gainontzeko alderdi politikoekin. Plan Orokorraren aurrerapen agiria, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren gaurkotzea, Gipuzkoako Batzar Nagusiean gehiengo politikoarengatik onartutako bakarra da. Eta egungo foru gobernuak “egokitutakoa”k  erraustegi egitasmoaren ezabapena du berrikuntza, zabor kudeaketa zikloaren itxiera planteatu gabe. Zer eraginkortasun eta eramangarritasuna eduki dezake egitasmo batek, honi parte bat moztu egiten bazaio?

Artikuluaren bigarren paragrafoa desioen adierazpen hutsa da non eta Bilduk ehuneko 50ko birziklapen tasa nahi duen. Baina, zergaitik ez dizkigu ematen Gipuzkoako birziklapenaren benetako zenbakiak, 2013 urtekoak adibidez? Seguru asko (eta kontuan eduki behar da Bilduk gai honen inguruan duen izkutapen informatiboa) benetako zenbaki horiek ez gaituztelako aurreikuspen horretara urbiltzen. Kontuan izan dezagun Bilduk birziklapenaz hitzegiten duenean, birziklatzeko aukeratutakoaz mintzo dela, birziklatzeko jasotzen den guztia ez baita birziklatzen; eredu bezala hor ditugu edukiontzi arin gisa jasotakoa (plastikoak eta metalak) gero ehuneko 30 errefusatu egiten dena. Hemen errealitate korapilatsua mozorrotu nahi da esplikatu egiten ez diren portzentaien bitartez.

Artikulu honen hutsik larriena hauxe da, “Zabortegirik gabeko soluzioa” duela izenburua eta Bilduk azpiegitura gisa zabortegi bat proposatzen duela bertan. Hori bai, hitz potoloz eta ezinesanez adierazita. Aldundia berak dio urteko 65.000 zabor tona “inertizatua” izango dela eta “biltegi” batean kokatuko dela. Guk “inerteen biltegi” bat zer den ezagutzeko aukera izan dugu –Zaragozan dugu horren eredu bat- eta jakin badakigu hori zabortegi bat dela, gastu haundiagoekin. Kontuan izanik halako “inerteen” kopurua jasotzeko eremua gutxienez 15-20 hektareetakoa izan beharko lukeela (gutxi gora behera 20 futbol zelaien tamainakoa), ez gaitu harritzen aldizkari honek ez aipatu izana non kokatuko den (“aurten zehaztuko da dagokion Herrialde Egitasmo Sektoriala moldatu egingo denean”), nahiz eta beldur garen Zubietako eremua izan litekeela zeregin horretarako aukeratua. Horrela, erraustegi baten ordez zabortegi berri bat edukiko genuke, Bilduren zabor politika miragarriari eskerrak.

Legealdi hiru urte igaro direlarik, Bilduk hainbat azpiegitura iragartzen dizkigu eta horietatik bakarra (Lapatxeko konpost planta) martxan dago. Hau da, Bilduk zabor gaian egin duena Atez Ateko sistema ezarri (Gipuzkoaren herritarren 75.000 sinaduren kontra), eraikuntza enpresa batzuei pagatu diru publikoarekin erraustegia egin ez dezaten eta gure herrialdean zabortegi berri bat planifikatu digute. Hori bai, etorkizun distirantea iragarriz.

Azkenik, Bilduk egungo zabortegien itxiera data eskaini digu non eta kasualitatez datozen udal eta foru hauteskundeen ateetan jartzen dituen Urteta eta Lapatxekoen itxiera. Ikaragarrizko ardura gabezia, zentzugabekeria, herritarrari min egingo diona, horren helburua delarik datozen gobernariei arazoa pasatzea. Eta zabortegiak ixten direnean eta azpiegitura berririk ez dagoenean, zer gertatuko da?

Hamaikabateko presidentzia partekatua.

LA SOLUCIÓN, UN VERTEDERO

Nos acercamos a un año vista de las próximas elecciones municipales, y la izquierda abertzale, o su marca electoral EH-Bildu, está gastando el dinero de las instituciones en mandar a los domicilios de los guipuzcoanos folletos con proclamas triunfalistas. La más chocante de todas es la que se refiere al problema de las basuras, y está firmada por el diputado de medio ambiente Iñaki Errazkin. ¿De verdad que la situación de las basuras es tan idílica como nuestro diputado la pinta en esta revista institucional?

Lo primera frase el artículo del diputado de medio ambiente es una falsedad flagrante: “Gipuzkoa cuenta con un proyecto de gestión eficiente y sostenible de residuos”. Está hablando de su nueva propuesta. Gipuzkoa no cuenta con tal preciado proyecto, esa es la razón por la que Bildu no quiere debatir su “plan” en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con el resto de los partidos. El Documento de Progreso, actualización del PIGRUG (Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa), es el único refrendado por la mayoría de los representantes políticos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, la “adaptación” del actual gobierno foral no va más lejos que la eliminación del proyecto de una incineradora, sin plantear el cierre del ciclo de la gestión de los residuos. ¿Qué eficiencia y sostenibilidad puede tener un proyecto cuando se le amputa una de sus partes?

El segundo párrafo del artículo es una declaración de intenciones en la que Bildu pretende una tasa de reciclaje del 50% para el 2015. Pero, ¿por qué no nos da las cifras auténticas de la tasa de reciclaje de Gipuzkoa en, por ejemplo, el año 2013? Porque lo más probable (y hay que tener en cuenta el ocultismo informativo de Bildu en este tema) esas cifras reales no nos acercan a esas previsiones. Tengamos en cuenta que cuando Bildu habla de “reciclaje” habla de lo que se selecciona para reciclar, porque no todo lo recogido como reciclable acaba reciclándose; vaya como ejemplo que de lo recogido como envases ligeros (de plástico y metálicos) se desecha luego un 30%. Se sigue de tratar de maquillar la realidad problemática con porcentajes no explicados.

Lo más grave de este artículo es que titulándose “solución sin vertederos”, Bildu nos propone como infraestructura provincial un vertedero. Eso si, maquillado con palabrería y eufemismos. La propia Diputación prevé que la friolera de 65.000 toneladas anuales de basura va a ser “inertizada” y será destinada a un “depósito”. Nosotros hemos tenido la ocasión de comprobar qué es un “depósito” de “inertes” – un ejemplo del cual lo tenemos en Zaragoza- sabemos que tal cosa no es otra cosa que un vertedero con más costes. Teniendo en cuenta que el espacio requerido para contener unas cantidades de “inertes” de esas características tendría que ser por lo menos de 15 a 20 Ha (el tamaño de al menos 20 campos de fúbol), no nos extraña que este idílico folleto no nos quiera precisar su ubicación (“se concretará este año en la modificación del Plan Territorial Sectorial correspondiente”) , aunque nos tememos que el territorio de Zubieta pueda ser usado para tal fin. Con lo cual en vez de una incineradora tendríamos un vertedero, gracias a la genialidad de la política de residuos de Bildu.

Tras tres años de legislatura, Bildu nos anuncia una serie de infraestructuras de la que sólo una (la planta de compostaje de Lapatx) se encuentra en marcha. Es decir, lo que ha hecho Bildu en el tema de los residuos es imponer un sistema de recogida, como el Puerta a Puerta, contra el que han firmado 75.000 guipuzcoanos, pagar a unas constructoras con dinero público por no construir una incineradora y planificar en nuestro territorio un vertedero más. Eso si, también nos anuncia un radiante porvenir.

Por último, Bildu nos ha obsequiado con un calendario de cierre de los vertederos actuales que, casualmente, coloca a las puertas de las elecciones forales y municipales el cierre de Urteta y Lapatx. Una enorme irreponsabilidad, un despropósito, que perjudicará gravemente a los gipuzkoarras, cuyo único objetivo es pasarle "el muerto" a los siguientes gobernantes. Y cuando se cierren los vertederos y no hay infraestructuras nuevas, ¿Que va a pasar?

Presidencia colegiada de Hamaikabat.

Iruzkinak