Zinegotziek beren soldatak hirukoizten dituzte

manos_sujetan_billetespe.jpg

Aho batez. Kobratzen dutena hirukoizteko ados jartzen dira zinegotzi guztiak.

Azken udal batzarrean, alkatea eta zinegotziak, aho batez, ondorengo onartu zuten:

- Liberatuak ez duden zinegotziek -oposizioan daudenak barne- hilero 110 euro kobratuko dituzte ziengotzi izateagatik, eta beste 50 euro bertaratzen diren komisio eta pleno bakoitzeko.

- Talde politiko munizipal bakoitzak hilero 400 euro jasoko ditu beren funtzionamendu gastuetarako.
Honen arabera aurreko legealdiarekin erkatuz, zinegotzi bakoitzak %325 gehiago kobratuko du.

Jarraian azken bi legealdietan nola ordaindu den esplikatuko dugu; Errekondo (2007-11) eta Aizpurua (2011-15) alkateen gobernuetan:

- Zinegotzi bakoitzak batzorde eta plenoetara bertaratzeagatik, bakoitzeko 25 euro.

- Udal talde politiko bakoitzak zinegotzi kopuruaren arabera diruz laguntzen zen (250 euro fijo eta beste 100 euro taldeak zituen zinegotzi bakoitzeko).

Jarraian azken plenoan ahobatez onartutakoaren eta aurreko legealdian aplikatzen zen ordainketa eraren konparaketa egitera goaz. Ariketa hontarako erreferentzi bezela hartuko dugu Hamaikabat udal taldeak, bi zinegotziz osatua, benetan jaso zuena eta oraingo irizpide berriekin jasoko lukeena:

Bi zinegotziz osatutako Hamaikabat udal taldeak bere funtzionamendu gastuetarako 450 euro hilero jasotzen zuen (250 + 2x100). Kontutan izanik bataz beste hilero 7 batzorde eta pleno izaten zirela, bertaratze kontzeptuengatik 175 euro jasotzen ziren hilero. Bi zinegotzi izanik, bakoitzarentzat 87,5 euro hilero.

Onartu berri diren irizpideak erabili izan balira, Hamaikabat udal taldeak, bere funtzionamendu gastuetarako, 400 euro jasoko zuen; eta zinegotzi bakoitzak 175 euro (7 bilera x 50 euro = 350 euro, zati bi zinegotzi), gehi 110 euro fijoak; biak elkartuz 285 euro/hileko kobratzen du zinegotzi bakoitzak.

Hau da, %325 gehiago.

Norberak bere gogoeta egin dezala.

Los concejales se triplican el sueldo

Por unanimidad. Los concejales se ponen de acuerdo en subirse más del triple sus remuneraciones.

En el último pleno, el alcalde y los concejales, por unanimidad, acordaron lo siguiente:

- Cada concejal que no esté liberado -los de la oposición incluidos- cobrará un fijo de 110 euros mensuales, más 50 euros por cada comisión y pleno a la que asista.

- Cada grupo municipal percibirá 400 euros mensuales para gastos de funcionamiento.

Esto implica que cada concejal llegará a percibir un 325% más que lo que se cobraba hasta la legislatura anterior.

Primero vamos a explicar cómo se ha remunerado en las últimas dos legislaturas; gobiernos de los alcaldes Errekondo (2007-11) y Aizpurua (2011-2015):

- Cada concejal cobraba 25 euros por la asistencia a comisiones y plenos.

- Cada grupo municipal percibía una cantidad proporcional al grupo de concejales obtenidos (250 euros fijos por grupo más 100 euros por cada concejal del grupo).

A continuación pasamos a realizar una comparativa entre lo aprobado por unanimidad en el último pleno y lo percibido en la pasada legislatura. Para este ejercicio vamos a tomar como referencia lo que el grupo municipal Hamaikabat de dos concejales percibió realmente y lo que se hubiera percibido con los actuales criterios:

El grupo municipal Hamaikabat de dos concejales percibía para sus gastos de funcionamiento 450 euros mensuales (250 + 2x100).

Considerando que la media de comisiones y plenos eran de 7 al mes, en concepto de asistencias se recibía 175 euros al mes, que divididos entre 2 concejales sale a 87,5 euros/mes cada concejal.

Si se hubieran aplicado los criterios actuales, el grupo municipal Hamaikabat, para sus gastos de funcionamiento, hubiera percibido 400 euros; y cada concejal hubiera percibido (7 reuniones x 50 euros = 350 euros, divido entre dos) 175 euros, más 110 euros fijos, lo cual nos da una cantidad de 285 euros/mes por concejal.

Es decir, un 325% más.

Que cada cual saque sus conclusiones.

.

Iruzkinak

  1. Ya se ve que tras el desastre electoral de EH-Bildu necesitan pagar muchos sueldos y tienen que sacar el dinero hasta por debajo de las piedras. A estos de Sortu y sus satélites políticos les importa mas la "caja común" que la "causa común". Y todo a costa de nuestros impuestos.

    ErantzunEzabatu